• NEBANNER

3- (1- (Dimethylamino) etil] fenol

3- (1- (Dimethylamino) etil] fenol

Gysga düşündiriş:

CAS no60 105601-04-5

Himiki aýratynlyklary: Rivastigmine tartrate araçylary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanylyşy

3- (1- (Dimethylamino) etil] fenol, Rivastigmine tartratynyň aralygy hökmünde ulanylýar.
Rivastigmine tartraty rivastigmine Alsgeýmeriň kesel dermanlarydyr, rivastigmine Nowartis tarapyndan ilkinji gezek fizostigminden emele gelýär, Exbelon (exelon) söwda adyny üstünlikli ösdürip ýetişdirýär, karbamat gurluşy bolan molekula, saýlama beýni holinesteraz ingibitorynyň aminokislotasynyň bir görnüşidir. asetilkolinesteraz we butirilkolinesteraz, holinergiki neýronlar, asetilkoliniň zaýalanmagyny we holinergiki nerw geçirijiligini ýokarlandyrýan energiýany, holinergiýa bilen araçylyk edilýän aň-bilim işiniň bozulmalaryny gowulaşdyryp, şeýlelik bilen Alsgeýmer keseliniň näsaglarynyň aň-bilim işini gowulaşdyryp biler.Rivastigmine plazma belogynyň baglanyşygy, beýniniň saýlanyşynyň ýokary derejesine eýe bolan gan-beýni barýerinden aňsatlyk bilen gowşakdyr.Diňe aňsat täsir eden beýni korteksinde we gippokampda saýlap-seçip hereket etmek bilen çäklenmän, beýnide AChE-iň agdyklyk edýän görnüşini-de artykmaçlyk bilen saklaýar, netijede periferiýa holinergiki täsirleriniň täsiriniň peselmegine sebäp bolýar.“Vivo” ýarym ömri “Rivastigmine” gysga we hereketiň dowamlylygydyr.Takrinden tapawutlylykda, G1 ferment inhibitory täsiriniň gippokampusynda we korteksinde bu önüm has güýçlidir.Alsgeýmer görnüşli demssiýany ýa-da Alsgeýmer keselini bejermek üçin klinika Alsgeýmer keselinden kliniki taýdan şübhelenip biler.

Çeşmeler bilen birleşdirilen önüm çyzygy

wps_doc_0

Şahadatnama

JIN DUN Medisina barISO kwalifikasiýasy we GMP önümçilik standartlaryna laýyk gelýär, kompaniýanyň gözleg işlerine ýolbaşçylyk etmek üçin baý tejribesi bolan içerki we daşary ýurt neşe sintezi hünärmenlerini işe aldy.

13
d68590fe
12
111

Lukmançylyk aýratynlaşdyrmagyň artykmaçlyklary

TEHNOL OGY ÜSTÜNLIKLERI
● Pressokary basyşly katalitik gidrojenasiýa.Pressokary basyşly wodorodoliz reaksiýasy.Kriogen reaksiýa (<-78% C)
● Aromatiki heterosiklik sintezi
● Düzediş reaksiýasy
Iral Şir çözgüdi
● Hek, Suzuki, Negishi, Sonogashira.Gignard reaksiýasy

JIN DUN R&D

Enjamlar

Laboratoriýamyzda dürli synag we synag enjamlary bar: NMR (Bruker 400M) 、 HPLC 、 şir-HPLC 、 LC-MS 、 LC-MS / MS (API 4000) 、 IR 、 UV 、 GC 、 GC-MS, Hromatografiýa, Mikrotolkun sintezatory, parallel sintezator, Differensial skaner kalorimetri (DSC), elektron mikroskop ...

Gözleg we gözleg topary

Jindun Medical-de hünärmen gözleg we hünärmenler topary bar we sintezimizi has takyk we täsirli etmek üçin köp sanly içerki we daşary ýurt neşe sintezi hünärmenlerini işleýär.

wps_doc_3

Mysal paýlaşmak

Severalaly birnäçe içerki derman öndürýän kompaniýalara kömek etdikHansoh, Hengrui we HEC Pharm.Bu ýerde olaryň bir bölegini görkezeris.

wps_doc_4

Özbaşdaklaşdyrma meselesi:

Cas No.: 110351-94-5

wps_doc_5

Hususylaşdyrma meselesi:

Cas No.: 144848-24-8

wps_doc_6

Üçünji ýagdaý:

Cas No.: 200636-54-0

Hyzmatdaşlyk tertibi

1.Täze araçylary ýa-da API-leri özleşdiriň.Aboveokardaky ýagdaý paýlaşyşy ýaly, müşderileriň belli Araçylara ýa-da API-lerine islegleri bar we bazardan zerur önümleri tapyp bilmeýärler, şonuň üçin Düzeltmäge kömek edip bileris.

2.Köne önümler üçin amaly optimizasiýa.Toparymyz, reaksiýa ugry köne, önümçilik bahasy ýokary we netijeliligi pes bolan şeýle önümçiligi optimizirlemäge we gowulaşdyrmaga kömek eder.Tehnologiýany geçirmek we prosesi gowulandyrmak üçin doly resminamalary berip bileris, has netijeli önümçilik üçin müşderä kömek edip bileris.

Neşe serişdelerinden başlap IND-e çenli, JIN DUN Medical size hödürleýärbir gezeklik şahsylaşdyrylan R&D çözgütleri.

JIN DUN Medisina düýşler bilen topar döretmegi, abraýly önümleri öndürmegi, oýlanyşykly, berk bolmagy we müşderileriň ynamdar hyzmatdaşy we dosty bolmagy maksat edinýär!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň