• NEBANNER

8-Bromo-7-ýöne-2-ynyl-3-metil-1- (4-metil-kwinazolin-2-ylmetil) -3

8-Bromo-7-ýöne-2-ynyl-3-metil-1- (4-metil-kwinazolin-2-ylmetil) -3

Gysga düşündiriş:

Molekulýar formula :C20H17BrN6O2

Molekulýar agram :453.29

CAS ýok :853029-57-9


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Ulany:Linagliptin üçin aralyk.

Use ulanyňLinagliptin üçin aralyk
Standarderine ýetiriji standart :kärhana standarty
Derňew :98-102%

Daşky :Ak-açyk sary poroşok
Bukja:25 kg / deprek

Maksady

Bar bolan linagliptin we onuň esasy aralyk 8-bromo-7- (2-butynyl) -3,7-dihidro-3-metil-1 - [(4-metil -2-kwinazolinil) metil) -1H-purin- 2,6-dion (11) sintez usuly, senagat önümçiligi üçin amatly sintetiki ýoly tapyň.Usul: dürli sintetiki ugurlary jemläň.Netijeler we netijeler: 2.2-nji marşrutda senagat önümçiligi üçin has amatly bir ýönekeý proses we arzan baha bar.

8-bromo-3,7-dihidro-3-metil-1H-purin-2,6-dion gipoglikemiki derman linagliptin sintezinde esasy aralykdyr.1-iň sintezi başlangyç material hökmünde metil karbamid we sianoasetik kislotany ulanýar we umumy hasyly 46,3% bolan kondensasiýa, siklizasiýa, nitrosasiýa, azaltmak, siklizasiýa we brom ýaly alty basgançakly reaksiýany başdan geçirýär.Interhli araçylaryň gurluşlary 1HNMR tarapyndan tassyklandy.

Häzirki oýlap tapyş, ýokary arassa linagliptiniň ýönekeý taýýarlyk usuly bilen baglanyşykly.Linagliptin 8 bromo 7 (2 butin 1 esas) 3,7 dihidro 3 metil 1 [(4 metil 2 kwinazolinil) metil] 1H purin 2,6 dion, bir gazana taýýarlamak üçin esasy aralyk Kwinazolin, aralyk bilen bölünýär süzgüç, soňra linagliptini öz içine alýan ergin almak üçin (R) 3 aminopiperidin dihidroklorid bilen reaksiýa berdi.Linagliptini öz içine alýan ergin gaýtadan işlenilenden soň, Deliraliptin arassa önüm.Häzirki oýlap tapyşyň esasy aralygyny taýýarlamak, işlemek we hasyllylygy ýokarlandyrmak üçin amatly bir gazana usuly kabul edýär.Esasy aralyk bölünenden soň (R) 3 aminopiperidin dihidroklorid bilen reaksiýa berilýär, şeýlelik bilen ýokary arassa linagliptin almak derman kärhanalarynyň önümçilik we deklarasiýa talaplaryna-da laýyk gelýär.

Çeşmeler bilen birleşdirilen önüm çyzygy

wps_doc_0

Şahadatnama

JIN DUN Medisina barISO kwalifikasiýasy we GMP önümçilik standartlaryna laýyk gelýär, kompaniýanyň gözleg işlerine ýolbaşçylyk etmek üçin baý tejribesi bolan içerki we daşary ýurt neşe sintezi hünärmenlerini işe aldy.

13
d68590fe
12
111

Lukmançylyk aýratynlaşdyrmagyň artykmaçlyklary

TEHNOL OGY ÜSTÜNLIKLERI
● Pressokary basyşly katalitik gidrojenasiýa.Pressokary basyşly wodorodoliz reaksiýasy.Kriogen reaksiýa (<-78% C)
● Aromatiki heterosiklik sintezi
● Düzediş reaksiýasy
Iral Şir çözgüdi
● Hek, Suzuki, Negishi, Sonogashira.Gignard reaksiýasy

JIN DUN R&D

Enjamlar

Laboratoriýamyzda dürli synag we synag enjamlary bar: NMR (Bruker 400M) 、 HPLC 、 şir-HPLC 、 LC-MS 、 LC-MS / MS (API 4000) 、 IR 、 UV 、 GC 、 GC-MS, Hromatografiýa, Mikrotolkun sintezatory, parallel sintezator, Differensial skaner kalorimetri (DSC), elektron mikroskop ...

Gözleg we gözleg topary

Jindun Medical-de hünärmen gözleg we hünärmenler topary bar we sintezimizi has takyk we täsirli etmek üçin köp sanly içerki we daşary ýurt neşe sintezi hünärmenlerini işleýär.

wps_doc_3

Mysal paýlaşmak

Severalaly birnäçe içerki derman öndürýän kompaniýalara kömek etdikHansoh, Hengrui we HEC Pharm.Bu ýerde olaryň bir bölegini görkezeris.

wps_doc_4

Özbaşdaklaşdyrma meselesi:

Cas No.: 110351-94-5

wps_doc_5

Hususylaşdyrma meselesi:

Cas No.: 144848-24-8

wps_doc_6

Üçünji ýagdaý:

Cas No.: 200636-54-0

Hyzmatdaşlyk tertibi

1.Täze araçylary ýa-da API-leri özleşdiriň.Aboveokardaky ýagdaý paýlaşyşy ýaly, müşderileriň belli Araçylara ýa-da API-lerine islegleri bar we bazardan zerur önümleri tapyp bilmeýärler, şonuň üçin Düzeltmäge kömek edip bileris.

2.Köne önümler üçin amaly optimizasiýa.Toparymyz, reaksiýa ugry köne, önümçilik bahasy ýokary we netijeliligi pes bolan şeýle önümçiligi optimizirlemäge we gowulaşdyrmaga kömek eder.Tehnologiýany geçirmek we prosesi gowulandyrmak üçin doly resminamalary berip bileris, has netijeli önümçilik üçin müşderä kömek edip bileris.

Neşe serişdelerinden başlap IND-e çenli, JIN DUN Medical size hödürleýärbir gezeklik şahsylaşdyrylan R&D çözgütleri.

JIN DUN Medisina düýşler bilen topar döretmegi, abraýly önümleri öndürmegi, oýlanyşykly, berk bolmagy we müşderileriň ynamdar hyzmatdaşy we dosty bolmagy maksat edinýär!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň