• NEBANNER

Funksional kömekçiler

 • Dokalan mata serişdeleri

  Dokalan mata serişdeleri

  Esasy komponentlerden başga-da, dokalmaýanlar üçin ýelim taýýarlanylanda goşundylar ýa-da goşundylar diýlip atlandyrylýan käbir kömekçi materiallar hem goşulmalydyr.

 • Beýleki funksional agentler

  Beýleki funksional agentler

  Dokma kömekçileri dokma önümçiliginde we gaýtadan işlenişinde zerur himiki maddalar.Dokma kömekçileri önümiň hilini we dokma önümleriniň goşmaça bahasyny ýokarlandyrmakda aýrylmaz we möhüm rol oýnaýar.Dokma önümlerine diňe ýumşaklyk, ýygyrtlara garşylyk, gysylmaýan, suw geçirmeýän, antibakterial, statiki garşy, ýangyn saklaýjy we ş.m. ýaly dürli aýratyn funksiýalar we stiller bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, boýag we timarlaýyş işlerini gowulandyryp, energiýany tygşytlamak we gaýtadan işlemek çykdajylaryny azaltmak mümkin. .Dokma pudagynyň umumy derejesini we dokma senagaty zynjyryndaky ornuny ýokarlandyrmak üçin dokma kömekçileri örän möhümdir.

 • Funksional poliuretan timarlaýjy serişdeleri

  Funksional poliuretan timarlaýjy serişdeleri

  Dürli matalaryň aşgazana garşylygy, bulaşyklyga garşy we dermanlara garşy häsiýetleri, çaltlygy we gidrofil antistatiki häsiýeti bilen bezemek üçin amatlydyr.

 • Bakteriýa garşy serişdeleri

  Bakteriýa garşy serişdeleri

  Mata antibakterial serişdesi bejerilen dokma matasyna has ýokary çydamlylyk berer we antibakterial funksiýany gowy ýerine ýetirer.Mikroorganizmleriň ýetirýän zyýanynyň öňüni almak, matanyň hyzmat ediş möhletini uzaltmak we bejerilen matany has ýumşak duýmak we anti-statik täsir etmek üçin süýümli matalary bejermekden ozal boýag in engineeringenerçiliginde we timarlaýyş işinde ulanylyp bilner.Dokma antibakterial serişdeleri göni organiki we organiki däl formulalara garylyp bilner.

 • Ultramelewşe garşy serişdeleri

  Ultramelewşe garşy serişdeleri

  Dokma UV sorujy, uly siňdiriş koeffisiýenti bilen suwda erän bitarap giň spektrli UV sorujy bolup, UV tolkun uzynlygy 280-400nm.Dokma önümlerinde fotokataliz ýok we dokma önümleriniň reňkine, aklygyna we reňk tizligine täsir etmeýär.Önüm howpsuz, zäherli däl, gaharlandyryjy, gaharlandyryjy we adam derisine allergiki däl.Beýleki himiki maddalar, belli bir ýuwmak öndürijiligi bilen gowy utgaşyklyk.

 • Easyeňil serişdeleri

  Easyeňil serişdeleri

  Gysgalmaýan, erişe garşy, pagta, etrap we olaryň garyndylaryny aňsat bejermek üçin amatly.
 • Sarylyga garşy serişdeleri

  Sarylyga garşy serişdeleri

  Dürli matalary, esasanam neýlon we garyndysyny bejermek üçin amatlydyr.Mata zeperlenmeginiň we gyzgyn sarylygyň öňüni alyp biler.

 • Anti-statik serişdeleri

  Anti-statik serişdeleri

  Dokma süýümini gaýtadan işlemek we dokma önümlerini ulanmak prosesinde köplenç statiki elektrik toplanmagy ýüze çykýar, bu gaýtadan işlemäge we ulanylmaga päsgel berýär.Dokma antistatiki serişdäniň goşulmagy statiki elektrik toguny ýok edip biler ýa-da statiki elektrik energiýasynyň toplanmagyny kabul ederlikli derejä ýetirip biler.Antistatiki serişdeleriň ýuwulýan we gury arassalaýyş häsiýetine görä, olary wagtlaýyn antistatiki serişdelere we çydamly antistatiki serişdelere bölmek mümkin.

  Dokma antistatiki serişdesi, dokma önümçiliginde elektrostatiki bejergä laýyk gelýän, ýörite antistatik ukyby bolan ýokary hilli ýörite ion surfaktantdyr.Poliester, neýlon, pagta süýümi, ösümlik süýümi, tebigy süýüm, mineral süýüm, emeli süýüm, sintetiki süýüm we beýleki dokma materiallary üçin ulanylyp bilner.Dokma elektrostatiki bejergisinde elektrostatiki bejermek we egirmek üçin amatlydyr.Önümiň ýelmeşmeginiň we tozanyň siňmeginiň öňüni alyp biler.

 • Güýçlendiriji serişdeler

  Güýçlendiriji serişdeler

  Dürli matalaryň gaty we gyrasy ululygy üçin amatly. Bejerilen mata gaty we galyň duýulýar.

 • Çyglylygy dolandyryjy

  Çyglylygy dolandyryjy

  Poliesteriň we onuň garyndylarynyň çyglylygy gözegçilikde saklamak üçin amatlydyr.

 • Lamangyna garşy serişdeleri

  Lamangyna garşy serişdeleri

  Ameangyn saklaýjy gaýtadan işlenenden soň dokma önümleri belli bir ýangynyň yza galmagyna eýe.Zyňylandan soň, dokma önümlerini ýangyn çeşmesi ýakmak aňsat däl we alawyň ýaýramagy haýallaýar.Sourceangyn çeşmesi aýrylandan soň dokma önümleri söndürilmegini dowam etdirmez, ýagny ýakylýan wagt we ysly wagt ep-esli gysgaldylýar we dokma önümleriniň ýitip gitmegi ep-esli azalýar.

 • Düwürtige garşy serişdeleri

  Düwürtige garşy serişdeleri

  Düwürtige garşy serişde dürli süýümli materiallar üçin ulanylyp bilner we matanyň gödekleşmezden saçyň dökülme hadysasynyň öňüni alyp ýa-da azaldyp biler.Bu önüm gaýtadan işlenilende, matanyň berk ýumşak elastik rezin filmini emele getirer, bu bolsa piliň döremeginiň öňüni alyp biler we şol bir wagtyň özünde matanyň oňat ters çeýeligi, tekiz we ýumşak duýgusyny döreder.