• NEBANNER

Hünärmen: gipoksemiýa garşy hüşgär bolmak üçin garrylaryň gan kislorod indeksine yzygiderli gözegçilik ediň

 

1.Ekspert: gipoksemiýa garşy hüşgär bolmak üçin garrylaryň gan kislorod indeksine yzygiderli gözegçilik ediň

 

Döwlet geňeşiniň düýn (27-nji) öňüni alyş we gözegçilik mehanizmi degişli hünärmenleri esasy toparlaryň arasynda COVID-19-yň öňüni almak we bejermek boýunça aýratyn söhbetdeşlik almaga çagyrdy.Indi köp adam dürli kanallar arkaly wirusa garşy derman satyn aldy.Hünärmenler wirusa garşy dermanlaryň diňe lukmanlaryň ýolbaşçylygynda ulanylyp bilinjekdigini aýtdylar.

Wirusa garşy dermanlar lukmanlaryň ýolbaşçylygynda ulanylmalydyr

Wan Guiang, Pekin uniwersitetiniň ilkinji hassahanasynyň ýokanç bölüminiň müdiri: Häzirki wagtda wirusa garşy bejergide käbir agyz ownuk molekula dermanlary ulanylyp bilner.Olaryň ir ulanylmalydygyny, ýagny kesel başlanandan soň ýa-da ýokaşma anyk diagnoz goýlandan soň, gysga wagtda ulanylmalydygyny nygtaýarys.Umuman, 5 günüň içinde ulanmak has gowudyr.5 günden soň peýdasyz däl, ýöne täsiri çäklidir.

Ikinjiden, öňüni alyş dermanlary barada anyk maglumat ýok, bu wirusa garşy bejerginiň öňüni alyş dermanlary üçin ulanylmaýandygyny aňladýar.Lukmanlaryň ýolbaşçylygynda ownuk molekulaly dermanlaryň ulanylmalydygyny nygtaýarys.Bu dermanlaryň özara täsirleşmegi we zyýanly täsirleri barlygy sebäpli, olary mümkin boldugyça lukmanlaryň ýolbaşçylygynda ulanmalydygyny nygtaýarys.

Gipoksemiýadan goramak üçin garrylaryň gan kislorod indeksine yzygiderli gözegçilik etmek

Hünärmenler ilatyň giňden ýaýramagy bilen käbir garry adamlaryň we esasy keselleri bolan adamlaryň agyr kesele, pnewmoniýa, hatda dem alyş ýetmezçiligine we beýleki alamatlara sebäp bolup biljekdigini aýtdy.Şonuň üçin maşgala agzalary garrylara gözegçilik edende, garrylaryň gany kislorod görkezijilerine aýratyn üns bermelidirler we çalt peselýän we beýleki alamatlar ýüze çykan halatynda gysga wagtda lukmançylyk kömegi bilen ýüz tutmalydyrlar.

Wang Guiqiang, Pekin uniwersitetiniň ilkinji hassahanasynyň ýokanç bölüminiň müdiri: birnäçe möhüm görkezijiler.Dem alyş tizligi üçin, gaty çalt dem alsaňyz ýa-da dem gyssaňyz, minutda 30 gezekden köp bolsa, lukmana ýüz tutmak üçin hassahana gitmeli.Şeýle hem, öýdäki garrylara we esasy hassalara kislorod barmagy bolmalydygyny maslahat berýäris.Bu kislorod barmagy gaty ýönekeý.93-den pes bolsa, agyr bolar.95 we 94-den pes bolsa, irki kislorod dem alyşyna hem mätäç.

Esasy keselleri bolan garrylar düşekde ýatanlarynda, tekiz we ýatanlarynda kislorod bilen doýgunlygy gowy, ýöne işjeň bolanda, gipoksiýadan ejir çekendiklerini görkezýän açyk bolar.Şonuň üçin ganyň kislorodyny dynç alýan ýagdaýynda we işjeňlikde ölçemek maslahat berilýär.Ganyň kislorody çalt gaçsa, çynlakaý töwekgelçiligiň bardygyny hem görkezýär we wagtynda hassahanada bejergi almaly.

Öý gurşawynda ganyň kislorod bilen doýgunlygy pes, mümkin bolsa öýde kislorod alyp bilersiňiz.COVID-19-yň agyr keseli sebäpli ýüze çykýan dem alyş ýetmezçiliginiň ýagdaýy, esasy keselleriň köpelmegine sebäp bolýan gipoksemiýadan başlaýar.Şonuň üçin garrylaryň esasy keselleri bar diýýäris, näme üçin beýle ejiz?Sebäbi bu ilatyň gipoksiýa çydamlylygy pes.Gipoksiýa birnäçe esasy keselleriň erbetleşmegine sebäp bolup, agyr ýa-da ölüme sebäp bolup biler.Şonuň üçin gipoksiýa meselesini çözmek üçin irki gatyşmak agyr kesel we ölüm howpuny azaltmagyň iň täsirli usullaryndan biridir.Şonuň üçin öýdäki bu garry adamlaryň islän wagty kislorod ölçelende mümkin boldugyça kislorod alyp biler diýip umyt edilýär.

 36dcae85bcb749229b71cdf6ee9b3797

 

2. Hytaýyň epidemiýasynyň öňüni almak we gözegçilik etmek gaty çaltmy?Täze ştamlaryň öňüni nädip almaly we gözegçilikde saklamaly?Resmi jogap

 

Hytaýyň epidemiýalarynyň öňüni almak we gözegçilik etmek gaty çalt liberallaşdyryldymy ýa-da ýokmy diýen soraga Milli Saglyk Komissiýasynyň COVID-19 jogap beriş toparynyň bilermenler toparynyň ýolbaşçysy Liang Wannian 29-njy Pekinde metbugata beren interwýusynda aýtdy. Hytaýyň epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik syýasatyny sazlamak patogenlere we kesellere düşünmek, ilatyň immunitet derejesi we saglyk ulgamynyň garşylygy, sosial we jemgyýetçilik saglyk çärelerine esaslanýar.Häzirki düzediş ýerlikli we ylmy, Kanuna we Hytaýyň öňüni almak we gözegçilik hakykatyna laýyk gelýär.

Liang Wannian, epidemiýanyň öňüni almak we 2020-nji ýyldan bäri gözegçilik etmekden bäri Hytaýyň üç faktory ýakyndan gözden geçirýändigini aýtdy: birinjiden, patogenlere we kesellere düşünmek, olaryň wiruslylygy we zyýanlylygy;ikinjiden, ilatyň immun derejesi we saglyk ulgamynyň garşylygy, esasanam öňüni almak we gözegçilik we lukmançylyk bejergisi;üçünji, sosial we jemgyýetçilik saglyk çäreleri.Uly epidemiýanyň öňünde Hytaý bu üç tarapyň deňagramly bolmalydygyny hemişe pikir edip gelýär.

Liang Wannian, bu esasy nazaryýet binýadynyň we pikirlenişiň töwereginde adamlaryň kesellere we patogenlere düşünişiniň çuňlaşmagy, ilatyň immunitetiniň kem-kemden kesgitlenmegi we garşylygyň çydamlylygynyň güýçlenmegi bilen Hytaýyň diagnoz we bejeriş maksatnamalaryny yzygiderli gowulandyrýandygyny aýtdy. we ýagdaýa görä öňüni alyş we gözegçilik maksatnamalary.Öňüni alyş we gözegçilik meýilnamasynyň dokuzynjy wersiýasyndan, ýigrimi optimizasiýa çäresi we 2020-nji ýyldan bäri “täze on”, “B görnüşli dolandyryş” düzedişine çenli, bularyň hemmesi Hytaýyň bu üç faktoryň deňagramlylygyny görkezýär.

Liang Wannian, bu hili düzedişiň düýbünden ýalňyş däldigini, iň möhüm öňüni alyş we gözegçilik meselelerine we bejeriş meselelerine serişdeleri goýmak üçin has ylmy we takykdygyny aýtdy.“Meniň pikirimçe, bu düzedişiň tizligini taryh subut eder.Häzirki düzedişiň ýerlikli, ylmy, kanuny we Hytaýyň öňüni alyş we gözegçilik hakykatyna laýyk gelýändigine ynanýarys. "

Hytaýyň wirus ştammlarynyň genom yzygiderliligi maglumatlary bermeýändigi baradaky daşary ýurtly teswirlere jogap hökmünde Hytaý CDC-iň baş epidemiology Wu Zunyou, Wirus kesellerine gözegçilik we öňüni alyş institutynyň esasy wezipeleriniň biri Hytaý CDC-ni seljermek, wirus ştamlaryny yzygiderli yzarlaň we habar beriň.

Epidemiýanyň Wuhan şäherinde ilkinji gezek ýüze çykanda, Hytaýyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezi genleriň yzygiderliligini ilkinji gezek BSGG gribini paýlaşmak platformasyna ýükledi, şonuň üçin ýurtlar bu gen yzygiderliligine esaslanyp anyklaýyş reagentlerini we sanjymlary ösdürip bilerler.Netijede, Hytaýdaky epidemiýa ýagdaýy esasan Hytaýa daşary ýurtlardan getirilip, ýerli ýaýramagyna sebäp boldy.CDC her gezek täze bir dartyş alanda, derrew ýüklenýärdi.

Wu Zunyou: "Bu epidemiýa tolkunyny goşmak bilen Hytaýda epidemiýada dokuz sany Omicron wirusy bar we bu netijeler Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen paýlaşyldy, şonuň üçin Hytaýda hiç hili syr ýok we ähli işler dünýä bilen paýlaşylýar" -diýdi Wu Zunyou.

Geljekde täze ştammlaryň öňüni almak we gözegçilikde saklamak barada durup geçen Liang Wannian, Hytaýyň patogen üýtgemegine gözegçilik etmekden aladalanýandygyny we global patogen gözegçiligine işjeň gatnaşýandygyny aýtdy.Täze bir görnüş tapylansoň ýa-da mutasiýa sebäpli wirusyň patogenligi, ýokaşmagy, wiruslylygy we beýleki taraplaryndaky üýtgeşmeler ýüze çykansoň, Hytaý derrew Bütindünýä Saglyk Guramasyna habar berer we öňüni alyş we gözegçilik programmalarynda, lukmançylyk bejergisinde degişli optimizasiýa, gowulaşma we düzediş girizer. we beýleki taraplar.

8bd4-ivmqpci4188611 

 

JinDun MedisinaHytaýyň uniwersitetleri bilen uzak möhletleýin ylmy gözleg hyzmatdaşlygy we tehnologiýa bilen işlemek.Jiangsu-nyň baý lukmançylyk çeşmeleri bilen Hindistan, Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Koreýa, Japanaponiýa we beýleki bazarlar bilen uzak möhletleýin söwda gatnaşyklary bar.Şeýle hem, aralykdan taýýar önüm API-e çenli ähli amalda bazar we satuw hyzmatlaryny hödürleýär.Hyzmatdaşlar üçin ýörite himiki aýratynlaşdyryş hyzmatlaryny bermek üçin fangsi himiýasynyň ftor himiýasynda toplanan çeşmelerinden peýdalanyň.Müşderilere gönükdirilen amal innowasiýalaryny we haramlygy gözleg hyzmatlaryny beriň.

JinDun Medical düýşleri bilen topar döretmegi, abraýly, oýlanyşykly, berk önüm öndürmegi talap edýär we müşderileriň ynamdar hyzmatdaşy we dosty bolmak üçin çykýar! hünärmenýöriteleşdirilen derman önümçiligi(CMO) we ýöriteleşdirilen farmasewtiki gözleg we önümçilik (CDMO) hyzmat üpjün edijileri.Jindun, COVID-19 geçirmek üçin size ýoldaş bolar.


Iş wagty: Fewral-01-2023