• NEBANNER

Saudi Aramco Hytaýdaky nebithimiýa taslamalaryna köp maýa goýýar

 

1.Saudi Aramco Hytaýdaky nebithimiýa taslamalaryna köp maýa goýýar

Dünýädäki iň uly nebit öndürijisi bolan “Saudi Aramco” Hytaýa maýa goýumlaryny artdyrdy: Hytaýda öňdebaryjy hususy nebiti gaýtadan işleýän we himiýa kompaniýasy “Rongsheng Petrochemical” -a ep-esli mukdarda maýa goýdy we uly göwrümli nebiti gaýtadan işleýän taslamanyň gurluşygyna maýa goýdy Saudi Aramco-nyň Hytaýyň nebithimiýa pudagynyň ösüşine bolan ynamyny doly görkezýän Panjinde.

27-nji martda “Saudi Aramco” “Rongsheng Petrochemical” -yň 3,6 milliard dollaryna (takmynan 24,6 milliard ýuana) 10% paý almak barada şertnama gol çekendigini habar berdi.“Saudi Aramco” -nyň “Rongsheng Petrochemical” -a 90% töweregi mukdarda maýa goýandygyny bellemelidiris.

“Rongsheng Petrochemical” we “Saudi Aramco” çig nebit satyn almak, çig mal üpjünçiligi, himiki satuw, arassalanan himiki önüm satuwy, çig nebit saklamak we tehnologiýa paýlaşmak boýunça hyzmatdaşlyga düşüner.

Ylalaşyga görä, “Saudi Aramco” 20 ýyl möhlet bilen Rhengşeng nebit-himiýasynyň golçur kärhanasy bolan “Zhejiang Petrohimiýa Co.

Saudi Aramco we Rongsheng Nebithimiýa senagat zynjyrynda biri-biriniň ýokary we aşaky akymydyr.Saudi Aramco dünýädäki iň uly integrirlenen energiýa we himiýa kompaniýalarynyň biri hökmünde esasan nebit gözlemek, ösüş, önümçilik, gaýtadan işlemek, transport we satuw bilen meşgullanýar.Maglumatlar 2022-nji ýylda Saud Arabystanynyň nebit önümçiliginiň günde 10,5239 million barrele barabar boljakdygyny, dünýädäki çig nebit önümçiliginiň 14,12 göterimini, Saud Arabystanynyň “Aramco” nebit önümçiliginiň bolsa Saud Arabystanynyň çig nebit önümçiliginiň 99 göteriminden gowragyny düzjekdigini görkezýär.Rongsheng Petrohimiýa esasan dürli nebit önümlerini, himiki serişdeleri we poliester önümlerini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Häzirki wagtda bu kärhana dünýädäki iň uly monomer nebiti gaýtadan işleýän zawod Zhejiang Petrohimiýa ýylda 40 million tonna arassalamak we himiki integrasiýa taslamasy bilen işleýär we arassalanan tereftal turşusy (PTA), paraksilen (PX) we beýleki himiki maddalar boýunça dünýäde iň uly önümçilik kuwwatyna eýe.“Rongsheng Petrochemical” -yň esasy çig maly “Saudi Aramco” tarapyndan öndürilen çig nebitdir.

"Saudi Aramco" -nyň aşaky işiniň ýerine ýetiriji wise-prezidenti Muhammet Kahtani, bu geleşigiň kompaniýanyň Hytaýa uzak möhletleýin maýa goýumyny we Hytaýyň nebithimiýa senagatynyň esaslaryna ynamyny görkezýändigini, şeýle hem Hytaýyň iň möhüm arassalaýjylaryndan biri bolan Zhejiang Nebit-Himiýasyny üpjün etjekdigini aýtdy. çig nebit bilen üpjün etmek.

Bir gün öň, 26-njy martda, Saudi Aramco, meniň ýurdumyň Liaoning welaýatynyň Panjin şäherinde bilelikdäki kärhana dörediljekdigini we uly arassalaýyş we himiýa toplumynyň guruljakdygyny habar berdi.

Saudi Aramco, Demirgazyk Industriýa Topary we Panjin Sinçeng Senagat Topary bilen bilelikde Hytaýyň demirgazyk-gündogarynda uly göwrümli arassalaýyş we himiki integrasiýa bölümini gurar we Huajin Aramco Petrochemical Co., Ltd. atly bilelikdäki kärhana döreder. paýnamalarynyň 30% -ine eýe bolar.%, 51% we 19%.Bilelikdäki kärhana günde 300 000 barrele gaýtadan işleýän zawod, ýylda 1,65 million tonna etilen we PX ýylda 2 million tonna gaýtadan işleýän zawod gurar.Taslama şu ýylyň ikinji çärýeginde başlar we 2026-njy ýylda doly işe başlar diýlip garaşylýar.

Muhammet Kahtani: “Bu möhüm taslama Hytaýyň ýangyç we himiýa bolan islegini artdyrar.Bu, Hytaýda we ondan soňky döwürde dowam edýän aşaky akym strategiýamyzda möhüm tapgyrdyr we dünýäde nebithimiýa bolan islegiň bir bölegidir.möhüm hereketlendiriji güýç. ”

26-njy martda Saudi Aramco Guangdong welaýatynyň Halk hökümeti bilen hyzmatdaşlyk memorandumyna gol çekdi.Memorandumda energiýa ýaly dürli pudaklarda maýa goýum mümkinçiliklerini öwrenmek üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwasy teklip edilýär.

“Saudi Aramco” -nyň prezidenti we ýerine ýetiriji direktory Amin Naser, “Saudi Aramco” bilen “Guangdongyň” nebithimiýa pudagynda, täze materiallarda we ösüp barýan pudaklarda giň hyzmatdaşlygyň bardygyny we nebithimiýa, wodorod energiýasy, ammiak energiýasy we beýleki ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy güýçlendirmek isleýändigini aýtdy. Guangdongyň ösüşini goldaň Saudi Aramco, Hytaý we Guangdong arasynda özara bähbit gazanmak we ýeňiş gazanmak üçin häzirki zaman we has ygtybarly nebithimiýa pudagy.

a529028a59dda286bae74560c8099a32

2. ABŞ-nyň olefinler bazaryna tozan dünýägaraýyş

2023-nji ýyldaky dartgynly başlangyçdan soň, ABŞ-nyň etilen, propilen we butadien bazarlarynda artykmaç üpjünçilik dowam edýär.Öňe seredip, ABŞ-nyň olefins bazaryna gatnaşyjylar bazardaky barha artýan näbelliligiň dünýägaraýşyny bulaşdyrandygyny aýtdy.

ABŞ-nyň olefinler gymmaty zynjyry, ykdysadyýetiň haýallamagy, göterim derejesiniň ýokarlanmagy we inflýasiýa basyşy çydamly plastmassalara bolan islegi peseldýär.Bu 2022-nji ýylyň 4-nji çärýeginde tendensiýany dowam etdirýär. Bu umumy näbellilik, 2023-nji ýylyň başynda ABŞ-nyň 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ähli bazarlarda arzan düşýän etilen, propilen we butadien bahalarynda öz beýanyny tapdy.S&P Global Commodity Watch maglumatlaryna görä, fewral aýynyň ortalarynda ABŞ-nyň etilen bahasy 29,25 sent / funt (ABŞ-nyň Meksika aýlagy FOB) ýanwar aýyndan 3% ýokarlandy, ýöne 2022-nji ýylyň fewral aýyndan 42% aşaklady.

Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bazara gatnaşyjylaryň pikiriçe, önümçilik şertleri we meýilleşdirilmedik zawodlaryň ýapylmagy bazaryň esaslaryny bozdy, üpjünçiligiň azalmagy bilen käbir pudaklarda islegiň peselmegi arasynda durnuksyz deňagramlylygy döretdi.Bu dinamika ABŞ-daky propilen suwsuzlandyryş (PDH) zawodlarynyň ikisiniň fewral aýynda meýilleşdirilmedik ýagdaýda ýapylan ABŞ-nyň propilen bazarynda has aýdyň ýüze çykdy.ABŞ-da polimer derejeli propileniň bahasy bir aýyň dowamynda 23% ýokarlandy we has güýçli üpjünçilik sebäpli Meksika aýlagynda öňki kwadrat 50,25 sent / funt boldy.Näbellilik ABŞ-a mahsus däl, 2023-nji ýylyň başynda üpjünçilik we isleg esaslaryndaky deňsizlik Europeanewropa we Aziýa olefin bazarlaryna kölege salýar. ABŞ bazaryna gatnaşyjylar global pese düşýän häzirki pessimizmiň üýtgemegine garaşýarlar.

Şeýle-de bolsa, ABŞ-nyň olefin önümçiliginiň esasy iýmit önümleri bolan etan we propan, naftadan has ýokary çykdajy bäsdeşligini görkezýänligi sebäpli, ýokary basyşlar barada aýdylanda, daşary ýurtly deň-duşlaryndan has optimistik bolmak üçin has köp esas bar.Nafta Aziýada we Europeewropada esasy olefin iýmitidir.Aziýa kompaniýalary ABŞ-nyň satyjylaryna eksportda has çeýeligi üpjün edip, global olefinleriň söwda akymlarynda ABŞ-nyň iýmit artykmaçlygynyň ähmiýetini bellediler.

Makroykdysady we inflýasiýa basyşlaryndan başga-da, aşaky polimer bazaryndaky alyjylaryň isleginiň pes bolmagy ABŞ-nyň olefin bazaryndaky duýgusyny bulaşdyrdy, olefinleriň aşa köpelmegini güýçlendirdi.Global polimer kuwwatynyň artmagy bilen, artykmaç üpjünçilik ABŞ kompaniýalary üçin uzak möhletli mesele bolar.

Mundan başga-da, aşa howa şertleri dekabr aýynyň ahyrynda gysga sowuklyk we ýanwar aýynda Hýuston gämi kanalynda tornado işjeňligi ABŞ-nyň Aýlag kenaryndaky olefin desgalaryna we aşaky önümçiligine täsir edip, ABŞ öndürijilerine basyş etdi.Birnäçe ýyl bäri tupan bilen ejir çeken sebitde şeýle waka bazaryň näbelliligini ýokarlandyryp, bazaryň likwidligini we infrastrukturasyny bozup biler.Şeýle wakalaryň bahalara derrew täsir etmegi mümkin bolsa-da, energiýa bahalary ýokarlanyp, çäkleri gysyp, alyjylar bilen satyjylaryň arasyndaky baha garaşmalarynyň arasyndaky boşlugy giňeldip biler.2023-nji ýylyň galan böleginde we ondan soňky döwürde nämälim perspektiwany göz öňünde tutup, bazara gatnaşyjylar bazaryň dinamikasyna barha artýan konseptual baha bermegi üpjün etdiler.Global artykmaç üpjünçilik likwidligi güýçlendirip biler, sebäbi ýakyn wagtda alyjylaryň isleginiň gowşak bolmagyna garaşylýar.

Häzirki wagtda Amerikan Kärhana Önümleri Partnýorlary Tehasda ýylda 2 million tonna bug krakerini göz öňünde tutýar, “Energy Transfer” bolsa suwuklandyrylan katalitik ulanjak ýylda 2,4 million tonna zawod gurmagy göz öňünde tutýar Kraker we pirolitiki bug krakeri etilen we propilen öndürýär .Hiç bir kompaniýa taslamalar barada gutarnykly maýa goýum karary bermedi.Energetika Transferiniň ýolbaşçylary, potensial müşderileriň soňky aýlarda ykdysady aladalar sebäpli yza çekilendigini aýtdy.

Mundan başga-da, Tehasda “Enterprise Products Partnership” tarapyndan gurulýan 750,000 tonna PDH zawody 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde önümçilige başlar we ABŞ-da PDH kuwwatyny ýylda 3 million tonna ýetirer.Kompaniýa 2023-nji ýylyň ikinji ýarymynda ýylda 1 million mt etilen eksport kuwwatyny 50%, 2025-nji ýyla çenli ýene 50% giňeltmegi meýilleşdirýär. Bu has köp ABŞ etilenini dünýä bazaryna çykarar.

5d225608a1c74b55865ef281337a2be8

JIN DUN HIMIKALYZHEJIANG welaýatynda ýörite (met) akril monomer önümçilik bazasyny gurdy.Bu, ýokary hilli HEMA, HPMA, HEA, HPA, GMA-nyň durnukly üpjünçiligine göz ýetirýär.Specialörite akrilat monomerlerimiz, akril rezinleri, biri-birine bagly emulsiýa polimerlerini, akrilat anaerob ýelimini, iki komponentli akrilat ýelimini, erginli akrilat ýelimini, emulsiýa akrilat ýelimini, kagyz gutarýan serişdäni we ýelimdäki akril rezinleri boýamak üçin giňden ulanylýar. we ýörite (met) akril monomerler we emele gelenler.Ftorly akrilat monomerleri ýaly, örtük tekizleýiş serişdesinde, boýaglarda, reňklerde, fotosensiw rezinlerde, optiki materiallarda, süýümi bejermekde, plastmassa ýa-da kauçuk meýdan üçin modifikatorda giňden ulanylyp bilner.Bu ugurda iň köp üpjün ediji bolmagy maksat edinýärisýörite akrilat monomerleri, has gowy hilli önümler we hünär hyzmaty bilen baý tejribämizi paýlaşmak.


Iş wagty: Mart-30-2023