• NEBANNER

Alty uglerod esasly suw we ýag garşy serişdeleri

Alty uglerod esasly suw we ýag garşy serişdeleri

Gysga düşündiriş:

Dürli matalary suw geçirmeýän we ýagdan goraýan bezeg üçin ulanyp bolýar.Süýümiň üstki gatlagynyň düzümini üýtgedip, süýüme berk ýapyşmak ýa-da himiki süýüm bilen birleşmek bilen, matany suw, ýag we beýleki tegmiller bilen çyglamak aňsat däl, bu matany ajaýyp suw we ýag garşylygy berýär. degişlilikde IV we VI synpa ýetiň.C6 suw geçirmeýän we ýagy goraýjy serişde taýýar matadan ýaramaz täsir etmeýär we asyl geçirijiligine we duýgusyna täsir etmeýär;Gowy ýuwmak, mata suwda, ýagda we kir ýuwulanda henizem ajaýyp;Gowy utgaşyk, ýumşadyjy we beýleki bezeg enjamlary bilen bir hammamda ulanylyp bilner;Eksport ülňülerine laýyklykda PFOA we PFOS (mazmuny kesgitlemek çäginden pes) hasaba alynmazdan howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TRANSGUARD TF-5001Gowşak kationiki pH (asyl) : 3.0-5.0
 
Her dürli mata üçin suwdan goraýan bejermek üçin amatly.Çydamly ýuwmak ukyby.Tutga hiç hili täsir etmeýär diýen ýaly.Mata galyndy himiýasyna gowy uýgunlaşma.
 
Doza :10-40 g / L.
 
 
TRANSGUARD TF-5007Gowşak kationiki pH (asyl) : 3.0-5.0
 
Her dürli matalary adaty suw we ýagdan goraýan bejermek üçin amatly.Gutarandan soň, mata gowy el duýgusy we süýşmäge garşy gowy täsir edýär.
 
Doza :10-50 g / L.
 
 
TRANSGUARD TF-5256Gowşak kationiki pH (asyl) .0 4.0-6.0
 
Dürli matalary, esasanam pagta matalaryny çydamly suw we ýagdan goraýan bejermek üçin amatly.Ajaýyp ýuwmaga garşylyk.
 
Doza :10-60 g / L.
 
 
TRANSGUARD TF-5501Gowşak kationiki pH (asyl) : 2.5-4.5
 
Sellýuloza süýümini we sintetiki süýümi çydamly suw we ýagdan goraýan bejermek üçin amatly.Ajaýyp ýuwmaga garşylyk.
 
Doza :10-40 g / L.
 
 
TRANSGUARD TF-5548 Gowşak kationiki pH (asyl) : 2.0-4.0
 
Sellýuloza süýümini we olaryň garyndylaryny çydamly suw we ýagdan goraýan bejermek üçin amatly.Ajaýyp ýuwmaga garşylyk.
 
Doza :10-40 g / L.
 
 
TRANSGUARD TF-4602 Gowşak kationiki pH (asyl) : 3.0-5.0
 
Her dürli mata üçin suwdan goraýan bejermek üçin amatly.Taýýar matanyň gowy tutawajy.Güýçli utgaşyklyk, giň uýgunlaşma.
 
Doza :10-40 g / L.
 
 
UNIDYNE TG-5601Gowşak kationiki pH (asyl) : 2.0-5.0
 
Suwdan goraýan bejermek üçin amatly.Dürli matalarda ajaýyp suw we ýagdan goranmak ukyby.Gowy ýuwmaga garşylyk.
 
Doza :Pagta 30-80 g / L ; Poliester / Neýlon 20-60 g / L.
 
 
TRANSGUARD TG-5672 Gowşak kationiki
 
Her dürli mata üçin çydamly suw we ýagdan goraýan bejergisi üçin amatly.Ajaýyp ýuwmaga garşylyk.
 
Doza10 10-40 g / L.
 
 
TRANSGUARD TF-5861AGowşak kationiki pH (asyl) : 3.5-5.0
 
Dürli mata üçin suwdan we ýagdan goraýan bejergisi üçin amatly.Gowşak kationiki we nonioniklere ýakyn.Beýleki dokma kömekçileri bilen ulanylanda ajaýyp durnuklylyk we sazlaşyk bar.
 
Doza :10-50 g / L.
 
 
UNIDYNE TG-5871Gowşak kationiki pH (asyl) : 2.1-6.0
 
Dürli mata üçin umumy suwdan goraýan bejergisi üçin amatly.Gaýtadan işlemegiň ýagdaýy bilen oňat utgaşyklyk we uýgunlaşma.
 
Doza :10-50 g / L.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň