• NEBANNER

Dokma kömekçi agent

 • Alty uglerod esasly suw we ýag garşy serişdeleri

  Alty uglerod esasly suw we ýag garşy serişdeleri

  Dürli matalary suw geçirmeýän we ýagdan goraýan bezeg üçin ulanyp bolýar.Süýümiň üstki gatlagynyň düzümini üýtgedip, süýüme berk ýapyşmak ýa-da himiki süýüm bilen birleşmek bilen, matany suw, ýag we beýleki tegmiller bilen çyglamak aňsat däl, bu matany ajaýyp suw we ýag garşylygy berýär. degişlilikde IV we VI synpa ýetiň.C6 suw geçirmeýän we ýagy goraýjy serişde taýýar matadan ýaramaz täsir etmeýär we asyl geçirijiligine we duýgusyna täsir etmeýär;Gowy ýuwmak, mata suwda, ýagda we kir ýuwulanda henizem ajaýyp;Gowy utgaşyk, ýumşadyjy we beýleki bezeg enjamlary bilen bir hammamda ulanylyp bilner;Eksport ülňülerine laýyklykda PFOA we PFOS (mazmuny kesgitlemek çäginden pes) hasaba alynmazdan howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak.

 • Suw we ýagy goraýjy-çydamly gaýtadan işlemek

  Suw we ýagy goraýjy-çydamly gaýtadan işlemek

  Matanyň suw we ýagdan goraýan görnüşi, dokma matasynyň suw we ýag tegmilleri bilen çyglanmagy ýa-da hapalanmagy aňsat bolmazlygy üçin, dokma matasynyň üstki işleýşini üýtgetmek üçin mata suw we ýagdan goraýan serişdäni goşmakdyr.Dokma matasynyň ýüzüni arassa we tertipli saklaň.Şol bir wagtyň özünde, bejerilen dokma matasy asyl geçirijiligini we ýumşaklygyny saklaýar.

 • Suw we ýagy ýok ediji - Adaty gaýtadan işlemek

  Suw we ýagy ýok ediji - Adaty gaýtadan işlemek

  Matanyň suw we ýagdan goraýan görnüşi, dokma matasynyň suw we ýag tegmilleri bilen çyglanmagy ýa-da hapalanmagy aňsat bolmazlygy üçin, dokma matasynyň üstki işleýşini üýtgetmek üçin mata suw we ýagdan goraýan serişdäni goşmakdyr.Dokma matasynyň ýüzüni arassa we tertipli saklaň.Şol bir wagtyň özünde, bejerilen dokma matasy asyl geçirijiligini we ýumşaklygyny saklaýar.

 • Floresan aklaýjylar-poliester

  Floresan aklaýjylar-poliester

  Aklaýjy serişde süýümli matanyň we kagyzyň aklygyny ýokarlandyryp bilýän organiki birleşmäniň bir görnüşidir.Optiki ýagtylandyryjy, floresan ýagtylandyryjy hökmünde hem bellidir.Matalar we ş.m. köplenç reňk hapalary sebäpli sary bolýar.Geçmişde önümlere aklaýjy serişdeleri goşup, olary reňklemek üçin himiki akartma ulanylýardy.

 • Floresan aklandyryjylar-sellýuloziki süýüm

  Floresan aklandyryjylar-sellýuloziki süýüm

  Aklaýjy serişde süýümli matanyň we kagyzyň aklygyny ýokarlandyryp bilýän organiki birleşmäniň bir görnüşidir.Optiki ýagtylandyryjy, floresan ýagtylandyryjy hökmünde hem bellidir.Matalar we ş.m. köplenç reňk hapalary sebäpli sary bolýar.Geçmişde önümlere aklaýjy serişdeleri goşup, olary reňklemek üçin himiki akartma ulanylýardy.

 • Dokalan mata serişdeleri

  Dokalan mata serişdeleri

  Esasy komponentlerden başga-da, dokalmaýanlar üçin ýelim taýýarlanylanda goşundylar ýa-da goşundylar diýlip atlandyrylýan käbir kömekçi materiallar hem goşulmalydyr.

 • Beýleki funksional agentler

  Beýleki funksional agentler

  Dokma kömekçileri dokma önümçiliginde we gaýtadan işlenişinde zerur himiki maddalar.Dokma kömekçileri önümiň hilini we dokma önümleriniň goşmaça bahasyny ýokarlandyrmakda aýrylmaz we möhüm rol oýnaýar.Dokma önümlerine diňe ýumşaklyk, ýygyrtlara garşylyk, gysylmaýan, suw geçirmeýän, antibakterial, statiki garşy, ýangyn saklaýjy we ş.m. ýaly dürli aýratyn funksiýalar we stiller bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, boýag we timarlaýyş işlerini gowulandyryp, energiýany tygşytlamak we gaýtadan işlemek çykdajylaryny azaltmak mümkin. .Dokma pudagynyň umumy derejesini we dokma senagaty zynjyryndaky ornuny ýokarlandyrmak üçin dokma kömekçileri örän möhümdir.

 • Funksional poliuretan timarlaýjy serişdeleri

  Funksional poliuretan timarlaýjy serişdeleri

  Dürli matalaryň aşgazana garşylygy, bulaşyklyga garşy we dermanlara garşy häsiýetleri, çaltlygy we gidrofil antistatiki häsiýeti bilen bezemek üçin amatlydyr.

 • Bakteriýa garşy serişdeleri

  Bakteriýa garşy serişdeleri

  Mata antibakterial serişdesi bejerilen dokma matasyna has ýokary çydamlylyk berer we antibakterial funksiýany gowy ýerine ýetirer.Mikroorganizmleriň ýetirýän zyýanynyň öňüni almak, matanyň hyzmat ediş möhletini uzaltmak we bejerilen matany has ýumşak duýmak we anti-statik täsir etmek üçin süýümli matalary bejermekden ozal boýag in engineeringenerçiliginde we timarlaýyş işinde ulanylyp bilner.Dokma antibakterial serişdeleri göni organiki we organiki däl formulalara garylyp bilner.

 • Ultramelewşe garşy serişdeleri

  Ultramelewşe garşy serişdeleri

  Dokma UV sorujy, uly siňdiriş koeffisiýenti bilen suwda erän bitarap giň spektrli UV sorujy bolup, UV tolkun uzynlygy 280-400nm.Dokma önümlerinde fotokataliz ýok we dokma önümleriniň reňkine, aklygyna we reňk tizligine täsir etmeýär.Önüm howpsuz, zäherli däl, gaharlandyryjy, gaharlandyryjy we adam derisine allergiki däl.Beýleki himiki maddalar, belli bir ýuwmak öndürijiligi bilen gowy utgaşyklyk.

 • Easyeňil serişdeleri

  Easyeňil serişdeleri

  Gysgalmaýan, erişe garşy, pagta, etrap we olaryň garyndylaryny aňsat bejermek üçin amatly.
 • Sarylyga garşy serişdeleri

  Sarylyga garşy serişdeleri

  Dürli matalary, esasanam neýlon we garyndysyny bejermek üçin amatlydyr.Mata zeperlenmeginiň we gyzgyn sarylygyň öňüni alyp biler.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5