• NEBANNER

2025-nji ýylda 275 milliard ýuandan geçer diýlip garaşylýar we himiki pigment bazary ösmegini dowam etdirýär

 

Sosial ösüş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen boýag önümçiligi tehnologiýasy hem yzygiderli ösýär we tutuşlygyna boýag önümçiligi pudagy ýokary ösüş tendensiýasyny görkezýär.Pekin Yanjing Bizhi Information Consulting tarapyndan ýaýradylan pudaklaýyn gözleg hasabatyna görä, 2021-nji ýylda dünýädäki boýag önümçiligi bazarynyň göwrümi 2025-nji ýyla çenli 275 milliard ýuandan geçer we bazaryň ösüş potensialy ägirtdir.

Mundan başga-da, Pampatwar dünýädäki organiki däl pigmentler bazarynyň 2021-nji ýylda 22.01 milliard dollardygyny görýär we 2022-2030-njy ýyllar üçin çaklama döwründe 5,38 göterimden 35,28 milliard dollara çenli ösmegine garaşylýar, 2021-nji ýylda dünýädäki ýörite pigmentler bazarynyň ululygyny habar berýär 229,1 milliard ABŞ dollary bolar, 2022-2030-njy ýyllar üçin çaklama döwründe 5,8 göterim ýokarlap, 35,13 milliard dollara ýeter.

QQ 图片 20230517160715

VMR-iň Pampatwar, pigment senagatynyň, esasanam organiki pigmentleriň, süýümleriň ösmegi bilen ep-esli giňelendigini we ýokary tizlikde ösjekdigini habar berýär, “ýöne organiki, organiki däl we ýörite pigmentler üçin bazaryň göwrümi dürli programmalara we sarp edijilere görä üýtgeýär. Şeýle pigmentler ileri tutmalar üýtgeýär "-diýdi Pampatwar," Syýalarda ulanylýan organiki pigmentleriň köpüsi azo pigmentlerdir (azo, monoazo, gidroksibenzimidazol, azo kondensasiýa), çökdürilen pigmentler (esasy we kislotaly çökündiler) we phalosýanin pigmentleri. gök we ýaşyl pigmentleri goşmak bilen umumy kölegelerden.Pigmentler, çig mal öndürmek üçin zerur bolan ähli maddalaryň 50% -ini emele getirýär, baý, ýagty we ygtybarly Inks döretmek üçin birinji derejeli pigmentlerden peýdalanmak, uzak wagtlap ulanmak üçin möhümdir, sebäbi bu düwmeler islendik zadyň görnüşini üýtgedip biler.

Jebisleşmek, soňky ýyllarda bu pudakda iki sany uly birleşme bolup, DIC korporasiýasy we Sun Chemical BASF Pigments we Heubach Clariant pigmentler bölümini satyn almak bilen pigmentler pudagynda möhüm faktor boldy.

“Sun Chemical” -yň global segmentleri, reňk materiallaryny dolandyrýan global bölüminiň başlygy Suzana Rupçiç: “Kiçijik we esasy pigment oýunçylarynyň arasynda gazanylmak we birleşdirmek soňky birnäçe ýylda häsiýetlendirildi” -diýdi."COVID-iň global ýaýramagyndan bäri, pigmentler bazary soňky birnäçe ýylda beýleki pudaklarda bolşy ýaly köp kynçylyklary başdan geçirdi, şol sanda garaşylmadyk isleg üýtgemegi, üpjünçilik zynjyrynyň kesilmegi we inflýasiýanyň ýokarlanmagy."

Pandemiýadan haýal dikeldilenden soň, pigment bazary çykdajylaryň basyşy astynda işlemegini dowam etdirýär, bu bolsa ähli çap bahasy zynjyryna täsir edýär diýip Rupcic aýtdy.Rupçiç "Şeýle-de bolsa, soňky kynçylyklara garamazdan çig mal bilen üpjünçiligiň umumy durnuklylygyny görüp bolýar" -diýdi.Şeýle diýmek bilen, dünýädäki pigmentler bazarynyň iň bolmanda jemi içerki önümiň derejesinde ösmegine garaşýarys.

Ösüş bazarlary barada aýdylanda bolsa, gaplamak syýa pudagy üçin ajaýyp ýer bolup galýar."Gaplaýyş bazary Heubach üçin dowamly ösüşiň bir ugry bolmagyny dowam etdirýär we kompaniýamyzyň geljegi üçin esasy ugur bolup galýar" -diýdi.

Rupçiç: "Bazar, esasanam gaplaýyş meýdançasynda has durnukly önümleri talap edýär we sarp edijileriň durnuklylyk baradaky düşünjesi ýokarlandy we syýa öndürijileriniň bu talaplary ýerine ýetirmegine sebäp boldy" -diýdi.Syýa öndürijileri gaplamak üçin has ygtybarly gaplama berkitmelerine, şeýle hem pes ysly we migrasiýasyz maddalar üçin kadalaşdyryjy talaplara laýyk gelýän süýümlere has köp üns berýärler, sanly inkjet çap etmek üçin pigmentlere bolan gyzyklanmanyň artýandygyny görýäris.

“Fujifilm Ink Solutions Group”, “Fujifilm Ink Solutions” toparynyň marketing menejeri Reýçel Li syn etdiSyýa pigmentiniň dispersiýa talaplary.

“Inkjet, häzirki üýtgäp durýan bazar ýagdaýyna we çap önümçiliginiň üýtgeýän zerurlyklaryna has laýyk gelýär: tygşytly gysga iş, çykdajylary azaltmak üçin galyndylary azaltmak, maddy-tehniki töwekgelçiligi azaltmak we gurşun wagtyny gysgaltmak üçin ýerli çap önümçiligine merkezleşdirmek, JIT (Diňe wagtynda) önümçilik, köpçülikleýin özleşdirmek arkaly harytlary şahsylaşdyrmak, galyndylar we energiýany azaltmak arkaly durnukly önümçilik we üpjünçilik zynjyrynyň netijeliligi "-diýdi.

"Syýa himiýasy, inkjet täze programmalar üçin amatly döredýän faktorlaryň biridir we pigment dispersiýa tehnologiýasy syýa formulasynyň esasy bölegi bolup durýar" -diýdi Li, "inkjet isleginiň artjakdygyna ynanýarys we Fujifilm ösüşi üpjün etmek üçin tehnologiýa bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

“Brilliant Color” -yň prezidenti Darren Bianchi ýörite pigmentlerde floresan pigmentlere bolan islegiň yzygiderli bolandygyny habar berdi we gaplamada has açyk, has täsirli reňkleriň bardygyny we floresan reňkleriň iň gowy jedel bolandygyny aýtdy.

"Firstylyň birinji ýarymynda üpjünçilik zynjyry bilen baglanyşykly käbir meseleler bar, ýöne inwentarlary alyp barmak syýasatymyz müşderileriň islegini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär" -diýdi.“Floresan pigment bazaryndaky üýtgewsizligi üstünlikli geçdik, Hytaýyň berk“ nol COVID ”syýasatynyň gowşadylmagy çig mal üpjünçiligi zynjyrynyň meseleleriniň täzeden başlamagyna sebäp bolup bilermi ýa-da ýokmy.

Ekkartyň marketing we tehniki hyzmatlar bölüminiň müdiri Neil Herş: "Täsirli pigmentler, islegiň üýtgemegini, kadalaşdyryjy we daşky gurşaw basyşlarynyň, üpjünçilik zynjyrynyň meselelerini, zähmet kynçylyklaryny we çykdajylaryň ýokarlanmagyny başdan geçirenimizde, çaphana pudagynyň we giň ykdysadyýetiň beýanydyr" -diýdi. Amerika korporasiýasy.“Effekt pigmentleri bilen üpjün etmek diýseň durnukly, çykdajy basyşlary dowam edýär.

Örtükler we çaphana ulgamlary üçin “Orion Engineed Carbons Americaas” marketing menejeri Karlos Hernandez, soňky birnäçe ýylda ähli hünär we rezin önümlerinde diýen ýaly uglerod gara isleginiň yzygiderli ösendigini habar berdi."Umuman, suwuk gaplamalarda organiki ösüşi görýäris" -diýdi.“Şeýle hem, öňdebaryjy bolan inkjet bazarynda aýratyn aýratynlyklary we gaz gara reňkinde ajaýyp öndürijiligi hödürleýän gyzykly potensialy görýäris.Syýa öndürijilerine zerur pudak düzgünlerini berjaý etmek üçin FANIPEX bahalarymyzy we beýleki önümleri bu bazar üçin ýörite satýarys.

“Colorscapes of Phillip Myles” -iň pikiriçe, pigment senagatynda soňky birnäçe ýylda üpjünçilik kesildi."COVID döwri sarp ediş dinamikasyny üýtgetdi" -diýdi.“Konteýnerleriň ýetmezçiligi, ýük daşama çykdajylarynyň düýpgöter ýokarlanmagyna, soňra Aziýada himiki çykdajylaryň, şol sanda nebitiň bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy, bularyň hemmesi pigment bahalaryny ýokarlandyrdy.Indi, 2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda gowşak isleg we oňat elýeterlilik bilen ýiti düzediş görýäris, Netijede Aziýadan transport we himiki çykdajylar birden gaty peseldi.Pigmentlere bolan islegiň 2023-nji ýyla çenli dowam etmegine garaşylýandygy sebäpli, ýumşak bahalar dowam eder.

"Liberty Specialty Chemicals Inc." -iň satuw menejeri Tim Polgar soňky birnäçe ýylda pigment bazary gaty gowy işledi diýip, Polgar "Suw esasly we çözüji esasly syýa bazarlarynda umumy ösüşi başdan geçirdik" -diýdi.“2020-nji ýylyň birinji ýarymynda üpjünçilik we bahalar durnukly boldy.2020-nji ýylyň ikinji ýarymy, esasy araçylaryň, çig malyň, gaplamagyň we ýükleriň bahasynyň ýokary bolmagy sebäpli kyn boldy.

Polgar sözüniň üstüni ýetirip, "2021-nji ýylda COVID-iň dünýädäki ähli kärhanalara täsir etmegi gaty kyn mesele" -diýdi.“Müşderiler degirmenleri we müşderileri bilen duşuşmak üçin ýeterlik pigment almakdan, bahalaryň ýokarlanmagyndan, konteýner çykdajylaryndan we ýük daşama çykdajylaryndan gorkýarlar.Onda, müşderiler näme edýärler?Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýeterlik pigmentleriniň bardygyna göz ýetirmek üçin sargytlary adaty derejeden ýokary goýýarlar.Şeýlelik bilen bu ýyl satuw üçin güýçli ýyl.2022-nji ýyl, işewürlik üçin birneme ýokarlanandygyny subut edýär, sebäbi köp sanly inwentar sebäpli 2021-nji ýylda müşderiler azalmaly boldular.2023-nji ýylda bahalar birneme durnuklaşar diýip pikir edýäris, ýöne ýene-de has ýokary bahalaryň alamatlaryny görýäris.

Pidilitli Prawin Çaudhary: “COVID çäklendirmeleri ýeňilleşip başlady we pigmentler bazary çykyp başlansoň, 22-nji FY-da bu pudak gaty gowy ösüş gazandy.“Gynansagam, bu tizligi şu ýyla geçirip bolmaz.Geosyýasy bozulmalar, ýokary inflýasiýa we köp hökümet tarapyndan pul syýasaty berkitmek ýaly faktorlar sarp edijileriň duýgusyna agram saldy.Boýaglara, reňklere we plastmassa segmentine niýetlenen pigmentler ähli pudaklarda güýçli şemallary gördi.Gysga möhletli kyn görünýär öýdýän, uzak möhletli oňynlygyna galýar.Geçen ýylky konsolidasiýa, global müşderilere amatly alternatiwa hödürleýän has täze oýunçyny habar berýär.

 

Senagat üçin mümkinçilikler

(1) Dünýäniň organiki pigment senagatynyň üznüksiz geçirilmegi

Daşky gurşawy goramak boýunça berk talaplar we ýokary maýa goýumlary we iş çykdajylary sebäpli Europeewropanyň we Amerikanyň ösen ýurtlarynda organiki pigment öndürýän kompaniýalar önümçilik kuwwatyny Aziýa geçirmegi, Hytaýda, Hindistanda we beýleki ýurtlarda bilelikdäki kärhanalary döretmegi ýa-da dürli görnüşleri alyp barmagyny dowam etdirýärler. ýerli önümçilik kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk.Şol bir wagtyň özünde, halkara organiki pigment bazarynda, esasanam adaty azo pigment bazarynda bäsleşigiň güýçlenmegi bilen dünýäniň organiki pigment senagatynyň geçişi geljekde hem dowam eder.Bu nukdaýnazardan, meniň ýurdumyň organiki pigment öndürýän kärhanalary ösüş üçin ägirt uly mümkinçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar:

Bir tarapdan, meniň ýurdum dünýäde iň möhüm himiýa önümleri üçin iň möhüm önümçilik bazasy we sarp ediş bazarydyr we halkara önümçilik kuwwatynyň geçmegi meniň ýurdumy organiki pigmentleri öndüriji hökmünde öz ornuny berkitmäge dowam eder.

Beýleki tarapdan, bilelikdäki kärhanalar we global organiki pigment öndürijileri bilen hyzmatdaşlygyň üsti bilen görnükli içerki kärhanalar tehniki derejesini we dolandyryş mümkinçiliklerini çaltlaşdyryp bilerler we bilelikdäki kärhanalarda we hyzmatdaşlykda öňdebaryjy orny eýelemegi üçin lokalizasiýa artykmaçlyklaryndan peýdalanarlar diýlip garaşylýar. Esasy bäsdeşlige ukyplylygy yzygiderli ýokarlandyrmak üçin halkaralaşma strategiýasynyň mundan beýläk-de durmuşa geçirilmegine amatlydyr.

(2) Milli senagat syýasaty goldawy

Organiki pigmentler polotno, örtük we plastmassa ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýar we adamlaryň durmuşy bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Soňky ýyllarda ýurdumyň syýa, boýag we plastmassa pudaklarynyň çalt ösmegi bilen organiki pigment senagatynyň halk hojalygyndaky ýagdaýy yzygiderli gowulaşdy.

Milli ösüş we özgertmeler komissiýasy tarapyndan yglan edilen “Senagat gurluşyny sazlamak boýunça görkezmeler katalogy (2019 wersiýasy)” (2019-njy ýylda täzeden seredildi) “ýokary reňkli, işleýşi, pes ysly aminleri, agyr metallary ýok, dargatmak aňsat we asyl organiki pigmentler reňklemek ”“, “Boýaglaryň, organiki pigmentleriň we olaryň araçylarynyň arassa öndürilmegi, içerki howpsuz täze tehnologiýalary ösdürmek we ulanmak” höweslendirilen maýa goýum taslamalaryna, içerki organiki pigment üçin senagat gurluşyny sazlamagyň, optimizirlemegiň we kämilleşdirmegiň ugruny görkezýär. senagaty.Ylym we Tehnologiýa ministrligi, Maliýe ministrligi we Döwlet salgyt gullugy tarapyndan çykarylan “techokary tehnologiýaly kärhanalary kesgitlemegiň administratiw çäreleri” we “Döwlet tarapyndan goldanýan ýokary tehnologiýaly meýdanlar” laýyklykda we ekologiýa taýdan arassa pigmentler we boýaglar ”döwlet tarapyndan goldanýan ýokary tehnologiýaly ugurlara degişlidir.Syýasat yglan edilenden soň, pigment önümçiliginiň we önüm kategoriýalarynyň howpsuz we ekologiýa taýdan arassa ugurda ösmegine itergi berýän täze howpsuz we ekologiýa taýdan arassa pigmentler we boýaglar syýasat goldawyny aldy.

(3) Daşky gurşawa arassa organiki pigmentleriň ösüş tendensiýasy

Dürli ýurtlaryň hökümetleri tarapyndan reňkleýjileri ulanmak üçin barha berk ulanylýan ülňüler zäherli we zyýanly maddalaryň boýaglaryny we pigmentlerini ulanmagy hasam çäklendirer we şeýlelik bilen organiki pigmentleriň ösmegi üçin has giň ýer döreder.1994-nji ýyldan başlap, Germaniýanyň hökümeti tarapyndan yglan edilen sarp ediş önümleriniň kadalarynyň ikinji topary, gadagan edilen ysly aminlerden sintez edilen 20 pigmentiň pigmentiň gadagan edilendigini düşündirdi;2002-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Europeanewropa Komissiýasy 2002-nji ýylda 61 belgili görkezme berdi, 22 sany kanserogen aromatiki amin öndürmek üçin azalýan şertlerde çüýrän azo pigmentleriň ulanylmagyny gadagan ediň;2003ewropa Komissiýasy 2003-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda theB-iň dokma, egin-eşik we deri önümleri bazarlarynda hrom saklaýan azo pigmentlerini ulanmak we satmak barada şert döretdi.2007-nji ýylda resmi taýdan durmuşa geçirilen REACH düzgünleri EUB-niň himiki maddalar baradaky 40-dan gowrak görkezmesini we düzgünini çalşdy.Düzgünleşdirmegiň esasy ugurlaryndan biri boýaglar, organiki pigmentler, goşundylar, araçylar we oýnawaç, dokma we ş.m. ýaly aşaky önümlerdir.

Oururdumyzyň degişli bölümleri zäherli we zyýanly maddalary öz içine alýan önümleriň ulanylmagyny çäklendirmek üçin kadalary we önümçilik ülňülerini yzygiderli yglan etdiler.2002-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Hil gözegçiligi, gözegçilik we karantin Baş müdirligi “Içki bezeg materiallarynda howply maddalaryň çäkleri” yglan etdi we durmuşa geçirdi;2010-njy ýylda Hil gözegçiligi, gözegçilik we karantin Baş müdirligi we Milli standartlaşdyrma dolandyryş komiteti “Oýnawaç örtüklerinde howply maddalaryň çäkleri” yglan edildi we durmuşa geçirildi;2010-njy ýylyň 1-nji iýunynda Hil gözegçiligi, gözegçilik we karantin Baş müdirligi “Awtoulag örtüklerinde howply maddalaryň çäklerini” yglan etdi we durmuşa geçirdi;2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Milli Saglyk we Maşgalany meýilleşdiriş komissiýasy GB9685-2016 “Goşmaçalary ulanmak üçin azyk howpsuzlygy boýunça milli aragatnaşyk materiallary we önümler ülňüleri we ş.m. çykardy. Bu düzgünler ýa-da önümçilik standartlary gurşun we zyýanly maddalaryň mazmunyny aç-açan çäklendirýär. geksawalent hrom.Ykdysadyýetiň ösmegi bilen ýurdumda hrom saklaýan pigmentleri ulanmak baradaky çäklendirmeler henizem ösen ýurtlara garanyňda has gowşak bolsa-da, meniň ýurdumyň degişli standartlary mundan beýläk täzeden gözden geçirilip, ösen ýurtlara öwrüler.Şonuň üçin ekologiýa taýdan arassa organiki pigmentler bilen çalşylýan bazar has giňelder.

4327d4223c1c3a9638dea546d450a096

 

Çig malyň elýeterliligi

Pigmentler üçin çig mal barada aýdylanda bolsa, Pampatwar soňky ýyllarda çig mal bazarynyň garaşylmaýandygyny habar berdi.

Pampatwar "üpjünçiligiň ýeterlik däldigi we bahalaryň ýokarlanmagy sebäpli birnäçe esasy maddany tapmak kynlaşýar" -diýdi.“Syýa öndürijileri, nebithimiýa we oleohimiýa pudaklary, çig mal üpjünçiliginiň tendensiýalarynyň üýtgemegi we Hytaýyň çaphana pudagynyň üpjünçilik zynjyryna artýan täsiri sebäpli bahalaryň durnuksyzlygyny başdan geçirýärler.

"Bazardaky köp garaşylmadyk wakalar üpjünçiligi hasam çäklendirdi we eýýäm howply ýagdaýy hasam kynlaşdyrdy" -diýdi.“Bahalar ýokarlanýar we üpjünçilik ýetmezçilik edýärkä, polotnoý we örtük öndürijiler materiallara we çeşmeler üçin ýiti bäsdeşligiň täsirine has köp täsir edýärler.2022-nji ýylda bolsa tendensiýa gowulaşýar.

Pigment üpjün edijileri çig malyň mesele bolup galýandygyny habar berdiler.Resteriň pikiriçe, soňky birnäçe ýylda bu pudakda görlüp-eşidilmedik ýetmezçilikler we pigment öndürmek üçin zerur bolan esasy çig mallaryň köpüsini almakda birnäçe gijä galmalar boldy.

"2022-nji ýylda umumy üpjünçilik ýagdaýy gowulaşan hem bolsa, käbir kynçylyklar galýar we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmaga synanyşarys" -diýdi Rester.“Europeewropadaky energiýa çykdajylary gaty üýtgewsiz bolmagyny dowam etdirýär we 2023-nji ýyla çenli dowam edýän mesele.

"Käbir hünär derejeleri ýeterlik däl, ýöne" Orion Engineered Carbons "-da, maýa çykdajylary we bazara gowy jogap bermek arkaly üpjünçilik ýagdaýymyzy gowulaşdyrýarys" -diýdi.

Li: "Himiki gözleg we üpjünçilik zynjyrlary soňky birnäçe ýylda mümkinçilikleriň çäklendirilmegi we maddy-tehniki taýdan gijikdirilmegi sebäpli gaty kyn boldy" -diýdi.“Bu, elýeterlilik meselesine we bahalaryň güýçli ýokarlanmagyna sebäp boldy.Täsir eden esasy önümleriň käbiri pigmentler, erginler, fotoinitiatorlar we rezinlerdir.Theagdaýyň gowulaşýandygy habar berilse-de, Aziýa-Pacificuwaş ummany sebitinde üpjünçiligiň gowulaşandygyny görýäris, ýöne umumy ýagdaý gowşaklygyna galýar. Şeýle-de bolsa, Ukrainadaky ýagdaý sebäpli Europeanewropanyň üpjünçilik zynjyrlary gaty kyn we aşa kynlygyna galýar. inflýasiýa basyşy.

JIN DUN HIMIKALYZHEJIANG welaýatynda ýörite (met) akril monomer önümçilik bazasyny gurdy.Bu, ýokary hilli HEMA, HPMA, HEA, HPA, GMA-nyň durnukly üpjünçiligine göz ýetirýär.Specialörite akrilat monomerlerimiz, akril rezinleri, biri-birine bagly emulsiýa polimerlerini, akrilat anaerob ýelimini, iki komponentli akrilat ýelimini, erginli akrilat ýelimini, emulsiýa akrilat ýelimini, kagyz gutarýan serişdäni we ýelimdäki akril rezinleri boýamak üçin giňden ulanylýar. we ýörite (met) akril monomerler we emele gelenler.Ftorly akrilat monomerleri ýaly, örtük tekizleýiş serişdesinde, boýaglarda, reňklerde, fotosensiw rezinlerde, optiki materiallarda, süýümi bejermekde, plastmassa ýa-da kauçuk meýdan üçin modifikatorda giňden ulanylyp bilner.Bu ugurda iň köp üpjün ediji bolmagy maksat edinýärisýörite akrilat monomerleri, has gowy hilli önümler we hünär hyzmaty bilen baý tejribämizi paýlaşmak.


Iş wagty: 17-2023-nji maý