• NEBANNER

Silikon ýumşadyjylar

 • Beýleki silikon ýumşadyjylary

  Beýleki silikon ýumşadyjylary

  Her dürli ýumşadyjylaryň arasynda organosilikon kömekçileri özboluşly ýerüsti aýratynlyklary we ajaýyp ýumşaklygy sebäpli has köp ünsi özüne çekdi.Silikon ýumşadyjy bilen tamamlanan öý matalarynyň köpüsi gidrofobikdir, bu bolsa geýijini gaty duýýar we ýuwmagy kynlaşdyrýar;Demulsifikasiýa we ýagda ýüzmek hadysasy köplenç köp önümlerde ýüze çykýar.Adaty gidrofil polietilen silikon ýagy has gowy gidrofil we suwda çözülişine eýe, ýöne ýumşaklygy we gutarnykly berkligi pes.Şonuň üçin ajaýyp çeýeligi we çydamlylygy bilen täze gidrofil silikon ýumşadyjyny döretmek gaty amaly ähmiýete eýe.

 • FUZZING AGENTLERI

  FUZZING AGENTLERI

  Bu önüm gowşak kationiki surfaktant, zäherli däl, kislota çydamly, aşgazana çydamly we gaty suw.Pagta, zygyr matalar, trikota fabric matalar, poliester we pagta garyndylary üçin ösdüriji we bufer serişdesi hökmünde ulanylýar.Bejergiden soň süýümiň üstü tekiz we mata boş bolýar.Polat sim göteriji maşyn ýa-da çäge rolik bilen ýuwlandan soň, gysga, hatda dykyz çiş effekti hem bolup biler.Şeýle hem önümi tekiz we çalaja duýýan post gutarmak üçin ýumşak bezeg hökmünde ulanylyp bilner.Tikin wagtynda iňňe deşiklerine sebäp bolmak aňsat däl.

 • BULKY AGENTLERI

  BULKY AGENTLERI

  Dokma önümlerini tekiz we elastik ediň.

 • SILIKON SOFTENERS

  SILIKON SOFTENERS

  Enumşadyjy, pagta, ýüň, ýüpek, kenep we adam saçlary ýaly tebigy süýümli dokma önümleriniň ýumşaklygy üçin amatly organiki polisiloksan polimeriň we polimeriň birleşmesidir.

  Organosilikon timarlaýyş gurallary matany bezemekde giňden ulanylýar.Goşundy diňe tebigy süýümli matalar bilen iş salyşman, poliester, neýlon we beýleki sintetiki süýümler bilen hem iş salyşyp biler.Bejerilen mata, gyrmyzy çydamly, tegmile garşy, statiki garşy, tabletka çydamly, ýumşak, elastik we ýalpyldawuk, tekiz, salkyn we göni stil bilen.Silikon bilen bejermek süýümiň berkligini ýokarlandyryp, könelmegi azaldyp biler.Silikon ýumşadyjy geljegi uly ýumşadyjy, şeýle hem önümiň hilini ýokarlandyrmak we dokma çap etmek we boýamak işinde önümiň goşmaça bahasyny ýokarlandyrmak üçin möhüm kömekçi.

 • SILIKON ýag ýagy görnüşleri

  SILIKON ýag ýagy görnüşleri

  Matany gowy ýumşaklyk we ýylylyga garşylyk bilen berip biler.Polimerizasiýanyň pes derejesi sebäpli, biri-biri bilen baglanyşyp bolmaýar, süýümler bilen täsir etmeýär we taýýar matanyň tutawajy, berkligi we çeýeligi ideal däl, şonuň üçin gönüden-göni ýumşadyjy hökmünde ulanylyp bilinmez.Wasuwmaga garşylygy ýokarlandyrmak üçin mata ulanylmazdan ozal, emulsifikatoryň täsiri astynda silikon ýag losyonyna taýýarlanmalydyr.