• NEBANNER

6-tetra-O-akteyl-1-C- [4-hloro-3 - [[4 - [

6-tetra-O-akteyl-1-C- [4-hloro-3 - [[4 - [

Gysga düşündiriş:

Molekulýar formula 31 C31H35ClO11
Molekulýar agram : 619.056
CAS belgisi 50 915095-99-7


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Bu önüm örtügi aýrylandan soň ak ýa-da ak reňkli sary reňkli örtükli planşet.

Görkezişler
Bu önüm 2-nji görnüşli süýji keselini bejermek üçin amatlydyr.

Monoterapiýa
Bu önüm, 2-nji görnüşli süýji keseli bolan näsaglarda gan şekerine gözegçilik etmegi gowulandyrmak üçin berhiz gözegçiligi we maşklar bilen bilelikde ulanylýar.

Metformin gidroklorid bilen bilelikde ulanylýar
Diňe metformin gidroklorid ganyň şekerini netijeli dolandyryp bilmeýän mahaly, bu önüm metformin gidroklorid bilen bilelikde iýmit we maşk esasynda 2-nji görnüşli süýji keseli bolan näsaglarda gan şekerine gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner.

Metformin gidroklorid we sulfanilýuralar bilen bilelikde ulanylýar.
Haçan-da metformin gidrokloridiň we sulfonilýuralaryň bilelikde ulanylmagy gan şekerini netijeli dolandyryp bilmese, bu önüm metformin gidroklorid we sulfanilýuriýalar bilen bilelikde iýmit we maşk esasynda 2-nji görnüşli süýji keseli bolan näsaglaryň gan şekerine gözegçilikini gowulandyrmak üçin ulanylyp bilner.

Derman çäklendirmeleri
Bu önüm 1-nji görnüşli süýji keseli bolan hassalar ýa-da süýji keseliniň ketoasidozyny bejermek üçin maslahat berilmeýär.

Spesifikasiýa
(1) 10 mg;(2) 25 mg.

Doza
Maslahat berilýän doza.
Bu önümiň maslahat berilýän dozasy irden 10 mg, günde bir gezek, boş aşgazanda ýa-da nahardan soň.Bu önüme çydamly hassalarda dozany 25 mg-a çenli köpeldip bolar (ser. [Kliniki synaglar]).
Gipowolemiýa bilen kesellänlerde, bu önümi ulanmazdan ozal gipowolemiýany düzetmek maslahat berilýär (Seresaplyk çäreleri).

Böwrek bozulmalary bolan näsaglar.
Bu önümi ulanmazdan ozal böwrek funksiýasyna baha bermek maslahat berilýär, soň bolsa yzygiderli baha berilmeli.
EGFR 45 ml / min / 1,73 m2-den pes bolan hassalar bu önümi ulanmaly däldirler.
EGFR bolan 45 ml / min / 1,73 m2-den ýokary ýa-da deň bolan hassalar dozany sazlamagyň zerurlygy ýok.
EGFR yzygiderli 45 ml / min / 1,73 m2-den pes bolsa, bu önümi bes etmeli (Seresaplyk çärelerine serediň).

Bagyr zeper ýeten näsaglar.
Bagyr zeper ýeten näsaglar dozany sazlamagyň zerurlygy ýok.Bagryň agyr zeper ýeten hassalarynda enpaglifloziniň täsiri ýokarlandy.Bagryň agyr zeper ýeten näsaglary bejermek tejribesi çäklidir, şonuň üçin ilatyň bu bölegi üçin maslahat berilmeýär.

Standart :kärhana standarty
arassalygy :≥99.0%

Daşky :ak-ak poroşok
Bukja :25 kg / deprek

Çeşmeler bilen birleşdirilen önüm çyzygy

wps_doc_0

Şahadatnama

JIN DUN Medisina barISO kwalifikasiýasy we GMP önümçilik standartlaryna laýyk gelýär, kompaniýanyň gözleg işlerine ýolbaşçylyk etmek üçin baý tejribesi bolan içerki we daşary ýurt neşe sintezi hünärmenlerini işe aldy.

13
d68590fe
12
111

Lukmançylyk aýratynlaşdyrmagyň artykmaçlyklary

TEHNOL OGY ÜSTÜNLIKLERI
● Pressokary basyşly katalitik gidrojenasiýa.Pressokary basyşly wodorodoliz reaksiýasy.Kriogen reaksiýa (<-78% C)
● Aromatiki heterosiklik sintezi
● Düzediş reaksiýasy
Iral Şir çözgüdi
● Hek, Suzuki, Negishi, Sonogashira.Gignard reaksiýasy

JIN DUN R&D

Enjamlar

Laboratoriýamyzda dürli synag we synag enjamlary bar: NMR (Bruker 400M) 、 HPLC 、 şir-HPLC 、 LC-MS 、 LC-MS / MS (API 4000) 、 IR 、 UV 、 GC 、 GC-MS, Hromatografiýa, Mikrotolkun sintezatory, parallel sintezator, Differensial skaner kalorimetri (DSC), elektron mikroskop ...

Gözleg we gözleg topary

Jindun Medical-de hünärmen gözleg we hünärmenler topary bar we sintezimizi has takyk we täsirli etmek üçin köp sanly içerki we daşary ýurt neşe sintezi hünärmenlerini işleýär.

wps_doc_3

Mysal paýlaşmak

Severalaly birnäçe içerki derman öndürýän kompaniýalara kömek etdikHansoh, Hengrui we HEC Pharm.Bu ýerde olaryň bir bölegini görkezeris.

wps_doc_4

Özbaşdaklaşdyrma meselesi:

Cas No.: 110351-94-5

wps_doc_5

Hususylaşdyrma meselesi:

Cas No.: 144848-24-8

wps_doc_6

Üçünji ýagdaý:

Cas No.: 200636-54-0

Hyzmatdaşlyk tertibi

1.Täze araçylary ýa-da API-leri özleşdiriň.Aboveokardaky ýagdaý paýlaşyşy ýaly, müşderileriň belli Araçylara ýa-da API-lerine islegleri bar we bazardan zerur önümleri tapyp bilmeýärler, şonuň üçin Düzeltmäge kömek edip bileris.

2.Köne önümler üçin amaly optimizasiýa.Toparymyz, reaksiýa ugry köne, önümçilik bahasy ýokary we netijeliligi pes bolan şeýle önümçiligi optimizirlemäge we gowulaşdyrmaga kömek eder.Tehnologiýany geçirmek we prosesi gowulandyrmak üçin doly resminamalary berip bileris, has netijeli önümçilik üçin müşderä kömek edip bileris.

Neşe serişdelerinden başlap IND-e çenli, JIN DUN Medical size hödürleýärbir gezeklik şahsylaşdyrylan R&D çözgütleri.

JIN DUN Medisina düýşler bilen topar döretmegi, abraýly önümleri öndürmegi, oýlanyşykly, berk bolmagy we müşderileriň ynamdar hyzmatdaşy we dosty bolmagy maksat edinýär!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň