• NEBANNER

4-hloro-n- (4,5-dihidro-1h-imidazol-2 ýyl) -6-metoksi-2-metil-5-pirimidinamin;

4-hloro-n- (4,5-dihidro-1h-imidazol-2 ýyl) -6-metoksi-2-metil-5-pirimidinamin;

Gysga düşündiriş:

Molekulýar formula : C.9H12ClN5O

Molekulýar agram : 241.677

CAS belgisi : 75438-57-2


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

Merkezi presinaptiki alfa 2 reseptorlaryny höweslendirip işleýär.Onuň gipotenziki täsiri, kalsiý antagonisti bolan nifedipine we ACE inhibitory kapopriliň täsirine meňzeýär.Esasy gipertoniýa üçin.

Bu önüm aýratynlaşdyrylan derman ýörelgesini kabul etmeli.Adatça iň pes dozadan başlaň, ýagny 0,2mg, günde bir gezek irden alynýar.Doza düzedişleri kanagatlanarly netijeler alynýança üç hepdelik aralykda edilmelidir.Adaty doza 0,2mg, günde iki gezek (irden we agşam).Her gezek iň ýokary doza 0,4mg, gündelik iň ýokary doza bolsa 0,6mg-dan geçmeli däldir.Ildumşak ýa-da orta böwrek ýetmezçiligi bolan näsaglar üçin bir doz 0,2 mg-dan, gündelik dozasy 0,4 mg-dan geçmeli däldir.

Bu önüm imidazoline garşy antihipertansif derman bolan α2-reseptor agonistidir.Orta we agyr başlangyç we ikinji gipertoniýa üçin ulanylýar.

Aşgazan-içege ulgamynyň bölünip çykmagyny we hereketini saklaýandygy sebäpli, ýara keselinden ejir çekýän gipertenziýaly hassalar üçin hem amatlydyr.Bu derman bilen diuretikleriň birleşmegi netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.Güýçli merkezi antihipertansif derman we ikinji hatar antihipertansif derman.Esasan oftalmologiýada ýerli derejede dolandyrylýar.Bu önüm gözüň içindäki basyşy azaltmaga täsir edýär we okuwçy we göz sazlaýyş mehanizmine täsir etmeýär.Gözdäki gan damarlaryny gysyp, suw gülküsiniň önümçiligini azaldyp, gözüň içindäki basyşy azaltmagyň täsirine ýetip biler.Göz düşenden 15 minut soň güýje girip başlaýar we täsirini 8 sagat töweregi saklap bilýär.

Standart :EP10
Mazmuny öwrenmek :97.5-102.0%

Daşky görnüşi:Poroşok wagtynda ak ýa-da diýen ýaly
Bukja:1kg / sumka ýa-da müşderileriň talap edişi ýaly

Çeşmeler bilen birleşdirilen önüm çyzygy

wps_doc_0

Şahadatnama

JIN DUN Medisina barISO kwalifikasiýasy we GMP önümçilik standartlaryna laýyk gelýär, kompaniýanyň gözleg işlerine ýolbaşçylyk etmek üçin baý tejribesi bolan içerki we daşary ýurt neşe sintezi hünärmenlerini işe aldy.

13
d68590fe
12
111

Lukmançylyk aýratynlaşdyrmagyň artykmaçlyklary

TEHNOL OGY ÜSTÜNLIKLERI
● Pressokary basyşly katalitik gidrojenasiýa.Pressokary basyşly wodorodoliz reaksiýasy.Kriogen reaksiýa (<-78% C)
● Aromatiki heterosiklik sintezi
● Düzediş reaksiýasy
Iral Şir çözgüdi
● Hek, Suzuki, Negishi, Sonogashira.Gignard reaksiýasy

JIN DUN R&D

Enjamlar

Laboratoriýamyzda dürli synag we synag enjamlary bar: NMR (Bruker 400M) 、 HPLC 、 şir-HPLC 、 LC-MS 、 LC-MS / MS (API 4000) 、 IR 、 UV 、 GC 、 GC-MS, Hromatografiýa, Mikrotolkun sintezatory, parallel sintezator, Differensial skaner kalorimetri (DSC), elektron mikroskop ...

Gözleg we gözleg topary

Jindun Medical-de hünärmen gözleg we hünärmenler topary bar we sintezimizi has takyk we täsirli etmek üçin köp sanly içerki we daşary ýurt neşe sintezi hünärmenlerini işleýär.

wps_doc_3

Mysal paýlaşmak

Severalaly birnäçe içerki derman öndürýän kompaniýalara kömek etdikHansoh, Hengrui we HEC Pharm.Bu ýerde olaryň bir bölegini görkezeris.

wps_doc_4

Özbaşdaklaşdyrma meselesi:

Cas No.: 110351-94-5

wps_doc_5

Hususylaşdyrma meselesi:

Cas No.: 144848-24-8

wps_doc_6

Üçünji ýagdaý:

Cas No.: 200636-54-0

Hyzmatdaşlyk tertibi

1.Täze araçylary ýa-da API-leri özleşdiriň.Aboveokardaky ýagdaý paýlaşyşy ýaly, müşderileriň belli Araçylara ýa-da API-lerine islegleri bar we bazardan zerur önümleri tapyp bilmeýärler, şonuň üçin Düzeltmäge kömek edip bileris.

2.Köne önümler üçin amaly optimizasiýa.Toparymyz, reaksiýa ugry köne, önümçilik bahasy ýokary we netijeliligi pes bolan şeýle önümçiligi optimizirlemäge we gowulaşdyrmaga kömek eder.Tehnologiýany geçirmek we prosesi gowulandyrmak üçin doly resminamalary berip bileris, has netijeli önümçilik üçin müşderä kömek edip bileris.

Neşe serişdelerinden başlap IND-e çenli, JIN DUN Medical size hödürleýärbir gezeklik şahsylaşdyrylan R&D çözgütleri.

JIN DUN Medisina düýşler bilen topar döretmegi, abraýly önümleri öndürmegi, oýlanyşykly, berk bolmagy we müşderileriň ynamdar hyzmatdaşy we dosty bolmagy maksat edinýär!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň