• NEBANNER

Öňüni alyş kömekçileri

 • Ferment serişdeleri

  Ferment serişdeleri

  Ferment serişdeleri, fermentleri arassalamakdan we gaýtadan işlemekden soň katalitik funksiýaly biologiki önümlere degişlidir, olar esasan önümçilik prosesinde dürli himiki reaksiýalary katalizlemek üçin ulanylýar.Olarda ýokary katalitik netijeliligi, ýokary aýratynlygy, ýumşak hereket şertleri, energiýanyň sarp edilmegi, himiki hapalanmagy azaltmak we ş.m. aýratynlyklary bar. dokma, iýmit, ýuwujy serişdeler, kagyz ýasamak, deri lukmançylygy, energiýany ösdürmek, daşky gurşawy goramak we ş.m. Fermentler biologiýadan gelýär, umuman aýdanyňda, olar has howpsuz we önümçilik zerurlyklaryna laýyklykda ulanylyp bilner.

 • Baş agentler

  Baş agentler

  1.DETERGENT 209

  2.DETERGENT 209 CONC.

  3.FEO TF-105A

  4.DIRT AEMYRMAK TF-105F

  5. TF-105N Maşyn üçin arassalaýyş serişdesi

 • Poliester galyndylary üçin ýuwujy serişdeler

  Poliester galyndylary üçin ýuwujy serişdeler

  Poliester galyndylarynda we boýag maşynynda ýag, kir, oligomer aýyrmak üçin amatly.

 • Syabilizatorlar

  Syabilizatorlar

  Reaksiýany haýalladyp, himiki deňagramlylygy saklap, ýerüsti dartgynlygy azaldyp, fotosurat ýylylyk bölünmeginiň ýa-da oksidleýji bölünmeginiň öňüni alyp bilýän erginleriň, kolloidleriň, gaty we garyndylaryň durnuklylygyny ýokarlandyryň.

 • Gözleg agentleri

  Gözleg agentleri

  Gözleg serişdeleri, ajaýyp dispersiýa we asma täsirine eýe bolan, matanyň hapalanmagynyň öňüni alyp bilýän we boýag ulanylanda matalaryň reňk tizligini ýokarlandyryp bilýän makromolekulýar surfaktantdyr.Garyjy dispersant ajaýyp çylşyrymly ýerine ýetirijilige eýedir, suwdaky demir, kalsiý, magniý plazmasyny netijeli aýyryp biler, güýçli inhibisiýa we masştablaýyş funksiýasyna eýe bolup, enjamdaky kalsiý, demir çökündileri, kremniniň şkalasy we ş.m. dargap we aýryp biler.Reaktiw boýaglaryň we beýleki boýaglaryň ýüzýän reňkini boýamak ýa-da boýamakdan soň sabynlamak prosesinde boýag kölegesine we matanyň aklygyna täsir etmezden täsirli aýyryp biler.Önüm oňat gabat gelýär we deslapky we boýamak üçin umumy kömekçiler bilen bir hammamda ulanylyp bilner;Gowy durnuklylyk, ajaýyp kislota, aşgar, oksidant we reduktiw garşylyk.

  Gowy dispersiýa, güýçli çylşyrymlylyk ukyby we oňat durnuklylygy bolan gözleg serişdeleri boýagyň we gutarýan suwuň suwunyň hilini ýokarlandyrmak üçin ulanylyp bilner we matany öňünden taýýarlamak, boýamak, sabynlamak we beýleki amallar üçin amatlydyr.

 • WETTING AGENTLERI

  WETTING AGENTLERI

  Gaty materiallary suw bilen aňsat nemlendirýän madda.Surfaceer üstündäki dartgynlygy ýa-da interfesial dartgynlygy azaltmak bilen, suw gaty materiallaryň ýüzüne ýaýylyp ýa-da gaty materiallary çyglamak üçin ýüzüne aralaşyp biler.Adatça sulfat ýagy, sabyn, çekiji BX we ş.m. ýaly käbir ýerüsti işjeň serişdedir. Soýa lesitin, merkaptan, gidrazid we merkaptan asetallary hem ulanylyp bilner.

 • NEBI aýyrýanlar

  NEBI aýyrýanlar

  Boýamak we timarlamak işinde eşikler köplenç ýag tegmillerine, tegmillerine, reňk tegmillerine, reňkli güllere, silikon ýag tegmillerine we ş.m. duş gelýär, netijede önümiň baýlygy pes bolýar.Käbirleriniň hatda bejermek üçinem mümkinçiligi ýok.Mundan başga-da, gaýtadan işlemek prosesinde köp kömekçi zerur, şonuň üçin eşikler aňsatlyk bilen gaty ýagly bolup biler.Bu döwürde bejergi üçin dokma degreaseri zerurdyr.