• NEBANNER

Glisidil metakrilatyň esasy goşundylary

Bu makala metil akrilatyň ulanylyşy bilen tanyşdyrar, bilelikde öwrenmäge hoş geldiňiz!

GMA molekulasynda iki sany funksional topar, işjeň winil topary we ion reaksiýa epoksi topary barlygy sebäpli, olar funksional topar görnüşinde we ion reaksiýa görnüşinde polimerlenip bilner, şonuň üçin etileniň üýtgemegi üçin ulanylyp bilner- görnüşli polimerler we polikondensasiýa polimerleri, GMA polimerizasiýa üç ýol bilen goşulyp biler, biri etilen polimerizasiýa, epoksi topary şahaly zynjyrda ýerleşer, ýagny "O GMA polimerizasiýa üç ýol bilen goşulyp biler: birinjiden, etilen bolanda epoksi topary dallanýan zynjyrda, ýagny "O" görnüşli polimerde bolar ýaly polimerleşdirilýär; ikinjiden, epoksi halkany açanda winil topary şahalanan zynjyrda, ýagny "V" görnüşli polimerde bolýar [3] ]; üçünjiden, işjeň wodorodly birleşme GMA bilen reaksiýa döredip, epoksi toparynda halkany açyp zynjyr emele getirende. aboveokardaky üç usulyň haýsydyr birini ulanyp, polimerizasiýa wagtynda polimer üýtgedilýär. Örtüklerde, sebäpli GMA-nyň bolmagy, örtük filminiň gatylygy, ýalpyldawuklygy, ýelmeşmegi we howa garşylygy gowulaşyp, akril örtüklerde, akrilat örtüklerinde, alkid örtüklerinde, winil hlorid rezinlerinde we belli bir suw esasly örtüklerde ulanylyp bilner.

wwqd

GMA akril emulsiýalar, baglaýjylar we dokalmadyk matalar üçin ulanylanda, metallara, aýna, sement we polifloroetilen bilen ýapyşmagy gowulandyrýar;sintetiki lateksleriň dokalmadyk matalary üçin ulanylanda, el aýaklaryna täsir etmezden ýuwulmagyny gowulandyrýar.Sintetiki rezin materiallary bilen bejerilende, bu sanjymyň galyplygyny, ekstruziýanyň galyplygyny ýokarlandyrýar we rezinlere we metallara ýelmeşmegi ep-esli gowulandyrýar.Sintetiki süýümler üçin ulanylanda, bu gowy boýalan süýümleriň reňkleýiş güýjüni ýokarlandyryp, Zhuo-nyň reňk tizligini ýokarlandyryp, gyrma garşy we gysylma ukybyny ýokarlandyryp biler.Bu önüm, duýgur rezinleriň duýgurlygyny, çözgüdini we poslama garşylygyny ýokarlandyryp biler.Bu önüm poliolefin bilen berkitmek arkaly dartyş güýjüni we flexural güýjüni ýokarlandyryp biler.Mundan başga-da, bu önüm ion alyş-çalyş rezini, gibrid rezin, lukmançylyk saýlama süzgüç membranasy, koagulant, diş materialy, eremedik adsorbent we ş.m. üçin çig mal hökmünde ulanylyp bilner, rezin üýtgetmek üçin hem ulanylýar.

fwas

Iş wagty: Awgust-22-2021