• NEBANNER

Beýleki funksional agentler

Beýleki funksional agentler

Gysga düşündiriş:

Dokma kömekçileri dokma önümçiliginde we gaýtadan işlenişinde zerur himiki maddalar.Dokma kömekçileri önümiň hilini we dokma önümleriniň goşmaça bahasyny ýokarlandyrmakda aýrylmaz we möhüm rol oýnaýar.Dokma önümlerine diňe ýumşaklyk, ýygyrtlara garşylyk, gysylmaýan, suw geçirmeýän, antibakterial, statiki garşy, ýangyn saklaýjy we ş.m. ýaly dürli aýratyn funksiýalar we stiller bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, boýag we timarlaýyş işlerini gowulandyryp, energiýany tygşytlamak we gaýtadan işlemek çykdajylaryny azaltmak mümkin. .Dokma pudagynyň umumy derejesini we dokma senagaty zynjyryndaky ornuny ýokarlandyrmak üçin dokma kömekçileri örän möhümdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GEÇIRMEK JD-625Kationiki / Nonionik
 
Her dürli mata we ýüplük üçin süýşmäge garşy bejergi.Tikin güýjüni ýokarlandyrmaga kömek ediň.Düwürtmegi we ýuwmagy azaltmak.
 
Doz:10-30 g / L.
 
 
GEÇIRMEK JD-628 Nonionic
 
Her dürli mata üçin hoşboý ys.Mikrokapsula örtmek tehnologiýasyny ulanyp, arassa we çydamly gül ysy bilen.Matany hemişelik ajaýyp ys bilen beriň.
 
Doz:Padding / tükenik 5-50 g / L; Pigment çap etmek prosesi 0,5-5%
 
 
TRANSPEC JD-628LNonionic
 
Her dürli mata üçin hoşboý ys.Mikrokapsula örtmek tehnologiýasyny ulanyp, arassa we çydamly lawanda ysy bilen.Matany hemişelik ajaýyp ys bilen beriň.
 
Doz:Padding / tükenik 5-50 g / L;Pigment çap etmek prosesi 0,5-5%
 
 
GEÇIRMEK JD-642 Nonionic
 
Her dürli mata üçin agramy ýokarlandyrýan bejergi.Bejerilen matanyň agramy 3-15% ýokarlandyrylyp bilner.Reňk kölegesine we tutawa täsir etmeýär.Gowy laýyklyk.
 
Doz:50-150 g / L.
 
 
GEÇIRMEK JD-649Kationik
 
Her dürli ýüplükler üçin mum ýumşadylýar.Nüplükleriň dinamiki sürtülme koeffisiýentini peseltmek.Gowy siňdiriş, sary we reňk üýtgemez.
 
Doz:Tükenik 1,5-3.0% (owf)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň