• NEBANNER

L-Waline

L-Waline

Gysga düşündiriş:

CAS no: 72-18-4

Himiki aýratynlyklary: Walasiklowir


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanylyşy

L-Waline Walasiklowiriň aralygy hökmünde ulanylýar.
Walasiklowir guan analog wirusa garşy derman.Jyns ýollary arkaly geçýän kesellerde gerpes ýönekeý we gerpes zoster ýokançlygynyň kliniki bejergisinde ulanylýar.Bu önüm asiklowiriň başlangyjydyr.Agyzdan kabul edilenden soň çalt sorulýar we bedende asiklowire öwrülýär.Wirusa garşy täsiri asiklowir oýnaýar.Asiklowir gerpes ýokaşan öýjüklere girenden soň, wirus timidin deoksynukleozid kinazy ýa-da öýjük kinazy üçin deoksynukleozid bilen bäsleşýär we derman işjeňleşdirilen asik guanozin trifosfatyna fosforilendirilýär.Wirusyň köpelmeginiň substraty hökmünde asiklowir wirus DNK sintezini saklaýan we wirusa garşy täsirini görkezýän wirus DNK polimerazasy üçin deoksiguanin trifosfat bilen bäsleşýär.“Vivo” -de bu önümiň wirusa garşy işjeňligi asiklowirden has gowudyr, I we II görnüşli gerpes ýönekeý wirusynyň bejeriş görkezijisi degişlilikde asiklowirden 42,91% we 30,13% ýokarydyr.Şeýle hem varikella zoster wirusyna ýokary bejeriş täsiri bar.

Çeşmeler bilen birleşdirilen önüm çyzygy

wps_doc_0

Şahadatnama

JIN DUN Medisina barISO kwalifikasiýasy we GMP önümçilik standartlaryna laýyk gelýär, kompaniýanyň gözleg işlerine ýolbaşçylyk etmek üçin baý tejribesi bolan içerki we daşary ýurt neşe sintezi hünärmenlerini işe aldy.

13
d68590fe
12
111

Lukmançylyk aýratynlaşdyrmagyň artykmaçlyklary

TEHNOL OGY ÜSTÜNLIKLERI
● Pressokary basyşly katalitik gidrojenasiýa.Pressokary basyşly wodorodoliz reaksiýasy.Kriogen reaksiýa (<-78% C)
● Aromatiki heterosiklik sintezi
● Düzediş reaksiýasy
Iral Şir çözgüdi
● Hek, Suzuki, Negishi, Sonogashira.Gignard reaksiýasy

JIN DUN R&D

Enjamlar

Laboratoriýamyzda dürli synag we synag enjamlary bar: NMR (Bruker 400M) 、 HPLC 、 şir-HPLC 、 LC-MS 、 LC-MS / MS (API 4000) 、 IR 、 UV 、 GC 、 GC-MS, Hromatografiýa, Mikrotolkun sintezatory, parallel sintezator, Differensial skaner kalorimetri (DSC), elektron mikroskop ...

Gözleg we gözleg topary

Jindun Medical-de hünärmen gözleg we hünärmenler topary bar we sintezimizi has takyk we täsirli etmek üçin köp sanly içerki we daşary ýurt neşe sintezi hünärmenlerini işleýär.

wps_doc_3

Mysal paýlaşmak

Severalaly birnäçe içerki derman öndürýän kompaniýalara kömek etdikHansoh, Hengrui we HEC Pharm.Bu ýerde olaryň bir bölegini görkezeris.

wps_doc_4

Özbaşdaklaşdyrma meselesi:

Cas No.: 110351-94-5

wps_doc_5

Hususylaşdyrma meselesi:

Cas No.: 144848-24-8

wps_doc_6

Üçünji ýagdaý:

Cas No.: 200636-54-0

Hyzmatdaşlyk tertibi

1.Täze araçylary ýa-da API-leri özleşdiriň.Aboveokardaky ýagdaý paýlaşyşy ýaly, müşderileriň belli Araçylara ýa-da API-lerine islegleri bar we bazardan zerur önümleri tapyp bilmeýärler, şonuň üçin Düzeltmäge kömek edip bileris.

2.Köne önümler üçin amaly optimizasiýa.Toparymyz, reaksiýa ugry köne, önümçilik bahasy ýokary we netijeliligi pes bolan şeýle önümçiligi optimizirlemäge we gowulaşdyrmaga kömek eder.Tehnologiýany geçirmek we prosesi gowulandyrmak üçin doly resminamalary berip bileris, has netijeli önümçilik üçin müşderä kömek edip bileris.

Neşe serişdelerinden başlap IND-e çenli, JIN DUN Medical size hödürleýärbir gezeklik şahsylaşdyrylan R&D çözgütleri.

JIN DUN Medisina düýşler bilen topar döretmegi, abraýly önümleri öndürmegi, oýlanyşykly, berk bolmagy we müşderileriň ynamdar hyzmatdaşy we dosty bolmagy maksat edinýär!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň